Днес стартира първата процедура по ОПРЧР 2014-2020

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин представи първата за България европейска схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. По процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот” могат да кандидатстват общините и районите на общини в България, както и консорциуми от общини в партньорство с доставчици на социални услуги и неправителствени организации.

Новата схема ще даде възможност на общините да увеличат броя на личните асистенти, да изградят центрове за социални услуги и ще подобрят качеството на предлаганите от тях услуги на нуждаещите се в общността.

Целта на процедурата е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 150 000 000 лв.

Това е първата схема, по която проектните предложения следва да бъдат подадени по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. Подаването на проекти стартира днес и ще е разпределено на три етапа, приключващи в рамките на следните индикативни срокове:

– до 10 юни 2015 г., 23,59 часа;
– до 10 юли 2015 г., 23,59 часа;
– до 06 януари 2016 г., 23,59 часа.

Подробности за спецификата на новата електронна система очаквайте в специално видео на JobTiger.tv в началото на следващата седмица.

Свързани публикации