Заетите лица намаляват, но и безработицата, също

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 005.9 хил., от които 1 612.6 хил. са мъже и 1 393.4 хил. са жени, съобщи НСИ. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.9%, а при жените – 43.9%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. 63.6% от заетите лица работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 910.9 хиляди. В индустрията са заети 905.9 хил. души, (30.1% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство – 189.1 хил., или 6.3% от заетите лица. От всички заети 3.5% (105.1 хил.) са работодатели, 7.4% (222.2 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2 662.3 хил.) – наети лица, и 0.5% (16.3 хил.) – неплатени семейни работници.

От наетите лица 1974.0 хил. (74.1%) работят в частния сектор, а 688.3 хил. (25.9%) – в обществения. От всички наети лица 97.0 хил., или 3.6%, са с временна работа.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. безработните лица са 214.9 хил., а коефициентът на безработица – 6.7%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г., броят на безработните лица намалява с 46.1 хил., а коефициентът на безработица – с 1.2 процентни пункта.

От общия брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2016 г. 118.3 хил. (55.1%) са мъже и 96.6 хил. (44.9%) – жени. Коефициентът на безработица е 6.8% за мъжете и 6.5% за жените, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. е по-нисък съответно с 1.2 и 1.1 процентни пункта. От всички безработни 14.8% са с висше образование, 50.4% – със средно, и 34.8% – с основно или по-ниско образование.

Свързани публикации