HR одит – Audit Advice Associates, Топ ИКТ работодател, Национално изследване на ангажираността

Логото на АААЛогото на ААА

В годините 2010 – 2011-а, в много дискусии с колеги от бранша, в свободни разговори по време на HR Weekend, както и по време на наши събития, спонтанно се родиха много добри идеи за нови бизнес начинания с голям ефект върху HR гилдията. И JobTiger се нагърби с тях.

Една от основните нишки беше да намерим форма за взаимопомощ между колегите от различните компании, да изведем позитивни и полезни добри практики, а защо не и в състезателен вариант да отличим най-добрите постижения.

На базата на мейлинг листа на присъствалите на HR Weekend вече съществуваше инструмент за бърза и навременна помощ в работата и колегите го ползваха с удоволствие. Но ако някой имаше нужда от по-задълбочена помощ, от по-цялостен преглед на работата му, на сравнение с добрите практики, не съществуваше начин тя да бъде оказана.

„Съдружници по одитно консултиране“ – Audit Advice Associates /ААА/
Едно от решенията на този проблем и тема на тези дискусии беше за ползите за компаниите от професионален добронамерен HR одит – както за преглед и проверка на съответствието, така и с оглед на възможни подобрения в HR функцията в компанията. По това време в България, а и на целия Балкански полуостров, нямаше дружество, предлагащо подобни професионални услуги.

Много от колегите действащи HR Мениджъри имаха необходимото знание и скромен опит от провеждането на вътрешни одити. Трудността по-скоро беше това знание да се събере, класифицира, подреди и унифицира. Трябваше да се избере базова методология и да се създадат правила и процедури за работа при одитиране, образци на документи и всичко необходимо, в съответствие с най-добрите световни стандарти.

Така, през есента на 2011-а бяхме готови и ААА беше създадено и регистрирано.

Дружеството се специализира в извършването се три основни типа одит:
Одит на съответствието – проверка и установяване на факти, дали работата и документацията на HR отдела покрива всички нормативни изисквания на законодателството в България. Проверява се и съответствието на вътрешнофирмените HR процедури и документи (създадени от самата компания) с реалните действия на служителите от HR отдела, със записи и протоколи, с данни от HR информационната система.
Одит на подобрението – Старателно и подробно се обследват всички HR системи, процеси, процедури и операции, откриват се слабите и неефективни места, правят се предложения и предписания за възможностите и областите на подобрение, в духа на най-добрите практики. Подпомагат се HR екипите и при въвеждането на избраните подобрения.
Одит при сливания и придобивания – професионален и добронамерен преглед от независима трета страна на HR системите, с цел определяне на реалното състояние, идентификация на рисковите фактори и предложения за промяна.

За одитори в отделните проекти бяха привличани признати действащи HR професионалисти от сходни браншове, без това да влияе на лоялната конкуренция. Одиторите преминават специално обучение в технологията на одита, одитните процедури и формуляри, етичните одитни норми и конфиденциалност. Това много помогна за бърз трансфер на добри бизнес практики между компаниите.

За наша радост се оказа, че правилно сме оценили нуждата на пазара и AAA бързо се сдоби със серия именити клиенти. И до сега в България няма друго специализирано дружество за HR одит.

Изследване на ангажираността
Изследвания на ангажираността на служителите в България се правеха и преди 2011 година. Независимо от това, възможността да създадем своя собствена, българска, методология беше предизвикателство, което с удоволствие приехме. Имахме и допълнителен стимул – основният доставчик на изследване на ангажираността в България през 2011 беше обявил неофициално, че временно преустановява тази си дейност.

Това беше шанс за AAA и първият вариант на изследването беше завършен в началото на 2012 година. Тогава бяха и първите реални изследвания на компании. Методологията ни отчита 18 фактора на организационната среда, култура и междуличностни отношения, които са предпоставка за висока ангажираност на служителите, независимо от позицията, която заемат. За изследването беше създаден специален софтуер, а компаниите получават два доклада – основен (в online вариант) и разширен – в нега се прави статистически анализ и оценка на резултатите, прилага се SWOT анализ и анализ на рисковете.

Корицата на каталога на "Топ ИКТ работодател" 2012Корица на каталога на „Топ ИКТ работодател“ 2012

Топ ИКТ работодател
В края на 2011 г., на неофициален разговор с колегите от медийната група IDG, възникна идеята да се създаде класация за най-добрите работодатели в информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Синергията и взаимните ползи бяха очевидни и малко по-късно, в началото на 2012 година изследването стана факт.

Топ ИКТ работодател“ е честно и обективно състезание, което класира компаниите на база на неоспорими факти, а не на база преценка на, дори и най-квалифицирано и безпристрастно, жури. В тази насока безценна се оказа новосъздадената методология за изследване на ангажираността на ААА. Така резултатите се получаваха на база обратната връзка на служителите в изследването на ангажираността. Наистина, каква по-добра оценка за най-добър работодател от тази, дадена от собствените му служители. Към въпросника за ангажираността на служителите бяха добавени и други два въпросника – за HRМ и CEO (част от одитната методология на ААА), за да се изследват политиките, процедурите и правилата на компаниите, както и основни KRI (Key Result Indicators) на HR. Данните от изследването на ангажираността се сравняваха с описаното в другите два въпросника, за да се проследи доколко те произтичат от конкретната работа на HR функцията.

Първото изследване „Топ ИКТ работодател“ започна през лятото на 2012, а резултатите бяха обявени на специална церемония за отличаване на най-добрите в края на годината. Преди тържествената част се проведе и кръгла маса (по-късно станала традиционна), с участието на професионалисти от бранша, на която се обсъдиха основните обобщени данни, изводи и тенденции от изследването.

Национално изследване на ангажираността
„Топ ИКТ работодател“ се провеждаше ежегодно от 2012-а до 2017-а година и в него участваха и бяха изследвани над 110 компании, след което беше заменено от новосъздаденото „Национално изследване на ангажираността“, което да обхване и другите сектори на бизнеса в България.

Националното изследване на ангажираността се проведе за пръв път през 2018 година.

Резултатите дадоха възможност да се откроят темповете, динамиката и тенденциите в ангажираността на служителите, не само в ИТ бранша, но в бизнеса като цяло. В национален мащаб бяха изследвани политиките и практиките на HR отделите в различни икономически дейности и отрасли – ИТК, банково дело, индустриални предприятия, университети, бизнес услуги и др.

Второто издание на националното изследване беше планирано за 2020 година, но коронакризата отложи провеждането му. Надяваме се, че то ще може да се случи в 2021, още повече, че има доста емпирични данни от специални изследвания в по-малък мащаб за промяна на нагласите на хората в резултат на кризата. Несигурността, временните прекратявания на работата и затваряния на компании (Lockdown), работата от разстояние (Home office) са основна причина за тези промени. За целия HR бранш и за самия бизнес, ще е изключително интересно и важно тези промени в нагласите да бъдат измерени, оценени и анализирани.

Очаквайте следващата част на историята, посветена на медиите на JobTiger.
Всички истории можете да видите тук.
Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.

Публикации от серията