35 млн. лева от ОП РЧР по операция „ Младежка заетост”

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 са договорени общо 100 млн. лева. От тях 35 млн. лева са осигурени по операция „ Младежка заетост”, съобщи Министерството на труда и социалната политика.

Операция „Младежка заетост” е по Приоритетна ос 1 на ОП РЧР – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и е с Конкретен бенефициент Агенция по заетостта. В рамките на операцията ще се даде възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател. С изпълнението на процедурата ще бъдат направени инвестиции в дейности, свързани с въвеждане на т.н. „Гаранция за младежите”. Проектът се изпълнява на територията на цялата страна и е с продължителност 25 месеца. Очакваните резултати по схемата са най-малко 8 000 безработни лица до 29 г. включени в дейности, от които 480 с постоянен или настоящ адрес на територията на област София град и 7 520 извън област София град.

Останалите 65 милиона лева са по операция „Нови алтернативи”, по Приоритетна ос 2 на ОП РЧР 2014-2020 г. – Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Свързани публикации