40 хиляди безработни по-малко за една година

Безработицата през февруари е намаляла с 0.1%, спрямо предходния месец и е 11%, съобщава Агенцията по заетостта. В сравнение с февруари 2014 г., равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 361 176 безработни лица. Те намаляват с 2 788 лица спрямо януари 2015 г. Това е най-големият спад през февруари, в сравнение с месец януари, от 2008 г. насам. На годишна база, в сравнение с февруари 2014 г., безработните са значително по-малко – с 39 767 лица.

На работа през февруари 2015 г. са постъпили общо 17 006 безработни, от които 13 897 са започналите работа на първичния пазар. Постъпилите на работа в реалната икономика нарастват в сравнение с януари 2015 г. с 1 554 лица, а на годишна база, се наблюдава увеличение с 588 лица. В субсидирана заетост са включени 3 109 лица.

В бюрата по труда са заявени 13 526 работни места в реалната икономика, които са с 1 513 места повече от предходния месец и с 1 066 места повече спрямо февруари 2014 г. Частният сектор е обявил 9 098 свободни работни места – 67.3% от всички заявени места, като относителният му дял нараства с 11.8 процентни пункта.

През февруари 2015 г. най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4 392 места), от търговията (2 013 места) и от хотелиерството и ресторантьорството  (1 217 места). Следват заявените места от селското, горското и рибното стопанство (1 169 места), от транспорта, складирането и пощите (639 места), от операции с недвижими имоти (585 места), от административните и спомагателни дейности (557 места), от строителството (551 места) и др. Започват да нарастват местата в сезоннозависимите дейности. Най-много се увеличават местата спрямо януари 2015 г. в хотелиерството и ресторантьорството (с 836 места), в преработващата промишленост (със 764 места), в селското, горското и рибното стопанство (с 685 места) и в търговията (с 628 места).

Свързани публикации