Актуална информация за предоставянето на ваучери за обучение по ОП РЧР 2014-2020 г.

В ДВ бр. 81 от 20.10.2015 г. е обнародвано Постановление № 280 от 15.10.2015 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, припомня Агенцията по заетостта.

В съответствие със Заключителните разпоредби на новото постановление, изпълнението му се възлага на министъра на труда и социалната политика, изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и председателя на НАПОО. Указания по прилагане на постановлението се дават от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.

В тази връзка до момента на издаването на указания от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице, Агенцията по заетостта временно спира разглеждането и приемането на заявления от доставчици на обучение.

Свързани публикации