Асоциация на родителите на деца с увреден слух предлага услугата „Подкрепа на работното място“ при наемане на хора с увреден слух

Асоциация на родителите на деца с увреден слух предлага услугата „Подкрепа на работното място“ при наемане на хора с увреден слух

Предложете работно място или стаж на човек с увреден слух.
Единственото нещо, което не могат хората с увреден слух, е да чуват!

Какво е подкрепена заетост?

Подкрепата на работното място и извън него може да се осъществява под различна форма като оказваният вид подкрепа съответства на нуждите на служителя и е приемлива за работодателя. Консултантът по подкрепена заетост има за цел да предостави подкрепа на служителя и работодателя, тъй като има повече експертен опит и познава спецификата на конкретното увреждане. Може да се наложи и асистиране на работното място при изпълнението на определени задачи: напр. превод от и на жестомимичен език за човек със слухово увреждане по време на срещи.

Подкрепата е свързана със започването на нова работа и задържането й за по-продължителен период от време, а предоставянето й зависи от индивидуалните нужди на служителя. Подкрепата на работното място се възприема в контекста на управление на различията. Важният въпрос е как фирмата може да осигури заетост на хора с различни способности и потребности, така че да могат да работят успешно и да се чувстват ценени и част от организацията. А служителят бива подкрепен да участва във всички обичайни дейности, като: запознаване с работнотомясто, пробен период, изпълнение на служебните задължения, развитие.

Приемете разнообразието във всички сфери на живота, включително като наемете служители  със слухово увреждане.

Така ще подобрите репутацията на Вашата организация. Настоящите и бъдещи служители биха били по-мотиварни да работят за компания, която обхваща различни членове на обществото с необходимото уважение.

Разнообразието прави работната среда по-динамична и по-желана.

Разнообразната фирмена среда привлича разнообразни кандидати. Което означава, че ще можете да избирате измежду най-добрите кандидати за всяка позиция.

Как да участвате?

Свържете се с нашите Центрове за подкрепа и дайте работно място на човек с увреден слух, а ние ще ви подкрепим с консултанти съпътстващи дейността и с подбор на служителя, който сте очаквали.

Пишете ни на: info@ardusbg.com

Настоящата статия е изготвена от Асоциация на родителите на деца с увреден слух по проект BG05M9OP001-2.011-0006 “Равни шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства” и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ardus-logo eufunds (2)

Научете повече на www.ardusbg.com

Свързани публикации