Асоциация на родителите на деца с увреден слух прозовава: Наeмете служител с увреден слух

Ние, Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС), сме обединени около мисията да помогнем на нашите деца, членове на семейства или приятели с увреден слух, да намерят своето достойно място в обществото. Пътят, който извървяхме ни показа, че това да си различен е чест, призвание и не на последно място споделеност.

Комуникацията е желание да бъдем разбрани, да разберем човека, с когото общуваме, да споделим преживявания, мисли, идеи. Никога езикът на общуване не е бил пречка, и просто говоренето не е било споделяне.

Единственото нещо, което не могат хората с увреден слух, е да чуват…

Станете наши партньори, като предоставите възможност за трудова заетост или стаж на младежи с увреден слух. Ние ще ви подкрепим с предварителна консултация от нашите експерти „Подкрепена заетост“, ще съдействаме за подбора на служител, ще ви предложим съдействие по време на периода на адаптация и въвеждащо обучение.

Асоциация на родителите на деца с увреден слух отстоява правата и защитава интересите на децата и младежите с увреден слух и семействата им. Една от основните цели на организацията е подкрепа и подпомагане процеса на социализация, интеграция и професионална ориентация и реализация на младежи с увреден слух. Повече за нас на www.ardusbg.com

Представяне на организацията 

Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, създадено през 1992г., да отстоява правата и защитава интересите на децата и младежите с увреден слух и семействата им пред държавните и общински органи, както и пред обществото като цяло. Организацията съдейства за по-добрата социална и личностна реализация на децата и младежите с увреден слух, подкрепя и подпомага техните семейства. В нея членуват родители, специалисти и хора, съпричастни към проблемите на децата и младежите с увреден слух.

АРДУС е призната за представителна организация на национално равнище и е член на Националния съвет за хората с увреждания, консултативен орган към Министерски Съвет на Република България.

Асоциацията е член на Националния съвет на хората с увреждания в България, към Европейския форум на хората с увреждания и на Европейска федерация на родителите на деца с увреден слух (FEPEDA).

Сдружението има функциониращи Центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства в гр. София, гр. Пловдив и Габрово.

Асоциацията е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и възрастни хора. Има издадени удостоверения за регистрация на „Мобилен център за работа с деца“ от Държавна агенция за закрила на детето към Министерски съвет и „Мобилен център за интеграция на възрастни хора“ от Агенция по социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Основните цели на организацията са

  • Защитаване правата и отстояване интересите на децата и младежите с нарушен слух и техните семейства.
  • Подпомагане на образователните, културните, социалните, здравните и професионалните потребности на децата и младежите с увреден слух и техните семейства.
  • Рехабилитация на слуха и говора от най-ранна възраст и консултиране семействата на деца и младежите с увреден слух.
  • Подкрепа и подпомагане процеса на социализация, интеграция и професионална ориентация и реализация.
  • Популяризиране в обществото специфичните проблеми на децата и младежите с увреден слух и техните семейства.
  • Повишаване чувствителността на обществото към хората с увреден слух.
  • Създаване на положителна промяна на обществените нагласи към децата и младежите с увреден слух и семействата им.

Контакти
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“

София 1000, ул.Иван Денкоглу № 12-14

02/ 987 26 46, 0886 551 759

ardus@abv.bg

www.ardusbg.com

https://www.facebook.com/ardusbg/

Свързани публикации