Безработните намаляват и през август

За пети пореден месец регистрираната безработица в страната намалява, съобщи Агенцията по заетостта. Равнището на безработица през август 2015 г. продължава да намалява спрямо юлис 0.1 процентни пункта до 9.3%. В сравнение с август 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.1 процентни пункта. Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда нараства спрямо юли и в сравнение със същия месец на 2014 г., което предполага подобрение на икономическата ситуация в активния летeн сезон.

В бюрата по труда са регистрирани 306 821 безработни лица. Спрямо юли те намаляват с 2 960 лица. На годишна база, в сравнение с август 2014 г., безработните са значително по-малко – с 35 682 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г. насам.

Регистрираните младежи до 29 г.са 46 840 лица и представляват 15.3% от всички безработни. Наблюдава се трайна тенденция на намаление на броя им спрямо предходния месец за седми пореден месец.

На работа през август 2015 г. са постъпили общо 14 186 безработни. От тях започналите работа на първичния пазар са 13 124 лица. Чрез субсидирана заетост през август 2015 г. са постъпили на работа 1 062 лица, по схеми на ОП РЧР – 573 безработни лица, по програми за заетост са започнали работа 452 лица, по насърчителни мерки от ЗНЗ – 37 лица.

През август в бюрата по труда са заявени 15 239 работни места за реалната икономика.

Свързани публикации