Безработните отново намаляват

Регистрираната безработица в страната намалява четвърти пореден месец, обяви Агенцията по заетостта. Равнището на безработица през юли 2015 г. продължава да намалява спрямо юни – с 0.2 процентни пункта до 9.4%. В сравнение с юли 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 309 781 безработни лица. Спрямо юни те намаляват с 5 920 лица. На годишна база, в сравнение с юли 2014 г., безработните са значително по-малко – с 37 468 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г.

Регистрираните младежи до 29 г. са 47 354 и представляват 15.3% от всички безработни. Наблюдава се трайна тенденция на намаление в броя и дела им спрямо предходния месец, което се случва за шести пореден месец.

На работа през юли 2015 г. са постъпили общо 19 310 безработни. От тях започналите работа на първичния пазар безработни са 14 654 лица. Чрез субсидирана заетост са постъпили на работа 4 656 лица, по схеми на ОП РЧР – 4 117 лица, по програми за заетост – 461 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 78 лица.

През юли 2015 г. в бюрата по труда са заявени 13 698 работни места за реалната икономика.

Най-много свободни работни места за първичния пазар са заявени от сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 184 места), от търговията (2 484 места), от хотелиерството и ресторантьорството (1 187 места). Следват заявените места от образованието (835 лица), от административни и спомагателни дейности (799 места), от строителството (688 места), от операциите с недвижими имоти (671 места), от транспорта, складирането и пощите (561 лица), от селското, горското и рибното стопанство (465 места), от държавното управление (369), от професионалните дейности и научните изследвания (281) и др.

По програми за заетост са заявени 482 работни места, а по схеми на ОП РЧР – 3 049 работни места.

Свързани публикации