Близо 70 хиляди души над 50-годишна възраст са постъпили на работа през 2014 г.

През 2014 г. на работа са постъпили общо 66 922 лица над 50-годишна възраст, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Това е записано в одобрения от правителството Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2012-2014 г.
Общо в инициативите на активната политика на пазара на труда през периода 2012 г. – 2014 г. са включени 116 318 безработни и заети лица над 50 години, в т.ч., в програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта – 50 700 лица и в схемите на ОП РЧР – 65 618 лица. Значителният брой на включените в обучение по-възрастни лица показва подкрепата за повишаване на техните знания и умения, за приспособяването им към изискванията на пазара на труда и на практика за реализиране на принципите за учене през целия живот.

Одобреният доклад ще допринесе за изготвяне на дългосрочна стратегия и развиване на цялостен подход за насърчаване на активния живот на възрастните хора, с цел преодоляване на икономическите и социалните предизвикателства от застаряването на населението.

Свързани публикации