Състезание „Хакатон“ за студентите на Международно висше бизнес училище

Състезание „Хакатон“ за студентите на Международно висше бизнес училище

Състезание „Хакатон“ за студентите на Международно висше бизнес училище ще се проведе на 08.11.2023 г. в Учебен корпус на МВБУ Ботевград.

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са МВБУ и Фондация на бизнеса за образованието.

Свързани публикации