Европа предприема действия, за да помогне на 12 милиона дългосрочно безработни да се върнат на работа

Европа предприема действия, за да помогне на 12 милиона дългосрочно безработни да се върнат на работа

Днес Европейската комисия предложи на държавите от ЕС насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно безработните да се върнат на работа, съобщава агенция Фокус. След подновяването на инициативата за младежка заетост през май, това е нова конкретна инициатива в контекста на по-широката икономическа и социална програма на Комисията на Юнкер, чиято цел е да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и социалната справедливост в Европа, се казва в прессъобщение на ЕК.

В Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година. Въпреки икономическото възстановяване и признаците за подобряване на пазара на труда в ЕС техният брой се е удвоил между 2007 г. и 2014 г. и е достигнал половината от общия брой на безработните. Планът за инвестиции за Европа има потенциал да създаде милиони нови работни места. Но дори когато се създават такива, за трайно безработните често е много трудно успешно да се върнат на пазара на труда. Ето защо в предложението за препоръка на Съвета, представено днес, се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.

В предложението се разглеждат услугите, които се предлагат на дългосрочно безработните, за да им се помогне да се върнат на пазара на труда, и се предлагат конкретни действия за подобряване на тези услуги. Предложението се основава на добрите практики в държавите от ЕС.

Изтъкват се три основни стъпки:

– Насърчаване на регистрацията на дългосрочно безработните в служба по заетостта;
– Осигуряване на задълбочена индивидуална оценка на всеки регистриран безработен за установяване на неговите нужди и потенциал след не повече от 18 месеца безработица;
– Предлагане на споразумение за връщане на работа на всички регистрирани трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица.

Споразумението за връщане на работа трябва да съдържа персонализиран план за действие за постигане на целта. В зависимост от съществуващите услуги в съответната държава, то може да включва: наставничество, помощ при търсенето на работа, допълнително образование и обучение, както и подкрепа за жилищно настаняване, транспорт, грижи за деца, здравни грижи или рехабилитация. За да се гарантира последователност и непрекъснатост на подкрепата, тя трябва да се осигурява от един и същ орган. В споразумението трябва също ясно да са очертани правата и отговорностите както на безработните, така и на организациите, предоставящи подкрепа.

В предложението се призовава за активно участие на работодателите чрез партньорства с публичните органи, увеличаване на обхвата на услугите на тяхно разположение и предлагане на целеви финансови стимули.

Държавите членки могат да изпълнят тези препоръки с подкрепата на Европейския социален фонд.

Сега предложението на Комисията трябва да бъде изпратено на Съвета за обсъждане и приемане. Изпълнението на мерките, очертани в препоръката, ще започне веднага след като държавите членки постигнат съгласие.

Свързани публикации