Аранжимент, непряко свързан с основната дейност на минна компания