Как да повишим производителността на труда в България (видео)

Как да повишим производителността на труда в България (видео)

Ниската производителност на труда в България винаги е била посочвана сред основните причини за по-ниското ниво на доходи в страната, спрямо останалата част от ЕС. Ще чуете различни мнения по темата, но производителността в крайна сметка не се измерва с това колко часове работите и какво количество произвеждате, а с добавената стойност, която носи продуктът на вашия труд.

Ръстът на реалния БВП на България от 2000 г. насам е сред най-силните в Европейския съюз. Между 2000 и 2013 г. България отбелязва средногодишен реален растеж от 6,1% на глава от населението в паритет на покупателната способност (ППС) – темп, надминат само от балтийските държави и Румъния, но и значително над средното за Европа ниво от 2,4% и средното за региона ниво от 5,3%. В същото време обаче ръстът на производителността остава нисък, което възпрепятства по-бързото икономическо развитие на страната и повишаването на просперитета на населението, се казва в доклад на Световната банка, посветен на производителността в България и тенденциите, свързани с нея.

„България страда от значителна и все по-нарастваща степен на неправилно разпределение на ресурсите на фирмено и отраслово ниво. Неправилно разпределение на ресурсите е налице, когато в рамките на даден отрасъл високо производителните фирми остават малки по размер, а сравнително слабо производителните фирми наемат голяма част от работната сила“, се казва в доклада. Специалистите от Световната банка са изчислили, че ако разпределението на работниците в предприятията в даден отрасъл на България стане подобно на това в Германия, т.нар. обща факторна производителност (ОФП) ще нарасне значително: през 2012 г. ОФП е била само около 55% от нивото на ефективност на преработващите фирми и само 30% от това ниво за фирмите в услугите. Такава степен на неправилно разпределение е необичайно висока, което показва, че преработващата промишленост и услугите в България работят значително под потенциала си, смятат икономистите. Увеличение на производителността на труда за цялата икономика е възможно, ако отраслите с по-висока производителност наемат по-голям дял от работната сила. Тази промяна по посока на по-производителните сектори е слаба в България, тъй като повишаването на заетостта от 2000 г. насам се наблюдава главно в отраслите на промишлеността и услугите, в които има относително ниска производителност.

Подобряването на образователната система в България може да стимулира иновациите, да повиши чуждестранните инвестиции на компании, които предлагат по-добро заплащане и да бъде в подкрепа на местния бизнес да премине към отрасли с  по-висока добавена стойност.

Вижте и историята на една българска компания, произвеждаща продукти с висока добавена стойност и предизвикателствата пред тях, работейки в България:

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

Докладът представя пет приоритетни области за действие, за да се подпомогне стимулирането на стагниращата производителност в България, а именно: подобряване на образователната система, повече иновации, регулаторна сигурност и доверие в съдебната власт, както и повишаването на конкуренцията в някои сектори, където монополът пречи да се търси по-добра производителност по естествен път.

От Световната банка отбелязват, че „няма нито една единствена реформа, която да може сама по себе си да постави България на пътя на големия икономически растеж“, а трябва да се търси комбинация от такива.

Свързани публикации