Официалната безработица намалява

Коефициентът на официалната безработица е 6.9%, или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2016 година, съобщи днес Националният статистически институт. През първото тримесечие на 2017 г. безработните лица са 224.4 хиляди. От всички безработни 12.5% са с висше образование, 48.7% – със средно, и 38.8% – с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.2% и е с 0.9 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2016 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години, от своя страна, е 64.3%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.0 процентни пункта. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 422.5 хил., или 30.8% от населението в същата възрастова група. От тях 132.1 хил., или 9.3%, са обезкуражени лица.

През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 036.7 хил., от които 1 624.7 хил. са мъже и 1 412.0 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 50.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., се увеличава с 1.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 55.7%, а при жените – 44.7%. През първото тримесечие на 2017 г. в сектора на услугите работят 1 937.7 хил., или 63.8% от всички заети лица. В индустрията са заети 904.2 хил. души (29.8%), а в селското, горското и рибното стопанство – 194.8 хиляди (6.4%). От всички заети 3.6% (110.6 хил.) са работодатели, 7.4% (225.9 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 88.2% (2 679.3 хил.) – наети лица и 0.7% (20.9 хил.) – неплатени семейни работници. Около три четвърти от наетите лица – 2 016.5 хил. (75.3%), работят в частния сектор, а 662.8 хил. (24.7%) – в обществения. С временна работа са 94.4 хил., или 3.5% от наетите лица.

Свързани публикации