Днес стартира кандидатстването на младежи за 1059 работни места в държавната администрация

От днес, 28 септември 2015 г., младежите до 29 години могат да кандидатстват по програмата „Старт на кариерата” 2015, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

Програмата дава възможност на 1059 млади висшисти, в рамките на 9 месеца през 2016 г., да придобият трудов стаж и опит по своята специалност, в различни институции в цялата страна. Работните места са 576 за министерства (вкл. техните агенции и териториални поделения), 59 за областни управи и 424 за общински администрации. Търсените от работодателите специалисти са в сферата на социалните, стопански и правни науки, информатиката, компютърните науки, архитектурата, строителството, аграрните науки и ветеринарната медицина.

Кампанията по набиране на документите ще продължи до 23 октомври. Кандидатстването става в дирекциите „Бюро по труда“ в цялата страна.

Минималните изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора са:

  • Да са младежи до 29 ненавършени години до 23.10.2015 г. включително;
  • Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
  • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;
  • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документите, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 23.10.2015 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

  • Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;
  • Автобиография (Европас формат)
  • Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.
  • Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата. В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Комплектът документи се подава в един екземпляр.

Към интервю за започване на работа се насочват кандидатите, които притежават висше образование по специалности, посочени от работодателя, и по специалности в професионалното направление, посочено от работодателя, и отговарят на допълнителните изисквания за владеене на чужд език, компютърна грамотност и др., посочени от работодателя.

Изтеглете документация и списък от свободните позиции (zip файл): Start 2015

Свързани публикации