Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2015 г.

Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2015 г. Неговото изпълнение ще се финансира с предвидените със Закона за държавния бюджет средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв., както и със средства от структурните фондове на Европейския съюз. Съобщението е публикувано на сайта на МТСП.

Основните целеви групи са безработните младежи до 29 г., безработни над 50-годишна възраст, продължително безработните лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, хората с увреждания, лицата извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Към всяка група ще се подхожда диференцирано. Безработните от тези групи ще бъдат включвани в обучения, програми и мерки от Националния план след изготвяне на индивидуални планове, в които действията ще се определят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа.

Активирането на младежите и повишаването на тяхната заетост е основна задача, като през 2015 г. България трябва да реализира изискванията на Европейската гаранция за младежта като обхване младежите до 25-годишна възраст с престой до 4 месеца без работа или образование/обучение. През 2015 г. ще бъдат добавени нови инициативи за целенасочена работа с неактивните младежи.

Във връзка с увеличаването на минималната работа заплата, от 1 януари се увеличава размерът на субсидираното трудово възнаграждение на включените в програми безработни лица на 360 лв. при пълен работен ден, а от 1 юли – 380 лв.

През 2015 г. ще започне изпълнението на схеми и проекти за обучение и заетост по новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Същевременно ще приключи изпълнението на действащи схеми за обучение и заетост от първия програмен период, като схемите за заетост на младежи до 29 г., за безработни лица, които желаят да започнат собствен бизнес, за заети лица, за насърчаване на географската мобилност на работната сила и др.

Сред новите програми, които ще стартират през 2015 г., са за обучение и заетост на продължително безработните лица и „Клио”.

По Националната програма „Клио“ безработните ще бъдат обучени и ще работят от 6 до 12 месеца в дейности по реставрация, консервация, екскурзоводство, строителни дейности, туристическа анимация за паметници на културата и обекти на културно-историческото наследство. С плана през 2015 г. са осигурени средства за заетост на 213 безработни лица и обучение на 96 безработни лица.

Основната цел на Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица е да даде възможност на продължително безработни лица да придобият и надградят знания и умения, да формират трудови навици, които ще са предпоставка за успешната им реализация на първичния пазар на труда. По програмата през 2015 г. ще бъде осигурена заетост в частния сектор и обучение на 850 безработни лица. Част от работните места предвиждат при необходимост включване в сезонни и аварийни дейности за краткосрочна заетост.

През 2015 г. ще бъдат финансирани 285 регионални програми, които ще осигурят заетост на 2800 безработни лица и обучение по част от професия на 150 от тях. Планираните дейности са в широк диапазон – поддръжка на уличната и пътната мрежа; поддържане на площади и паркови пространства; почистване на речни корита, дерета, озеленяване, отводнителни канали и др.

В резултат от реализирането на всички заложени действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2015 г. и при благоприятно развитие на стопанската конюнктура се очакват следните резултати:
– коефициент на заетост за групата 15-64 г.) – 61%;
– коефициент на заетост за групата 20-64 г. – 65%;
– коефициент на заетост сред по-възрастните лица (55-64 г.) – 50%;
– коефициент на безработица (по данни от НРС) – да не надвиши 11,7%;
– коефициент на безработица за групата 15-24 г. – да не надвишава 24%;
– осигуряване на заетост със средства от държавния бюджет на 26 415 безработни лица, в т. ч. нова заетост на 12 794 и обучение на 12 161 лица.

Свързани публикации