Приета е Национална програма по безопасност и здраве

Правителството прие Националната програма за 2014 г. по безопасност и здраве при работа, съобщава сайтът на Министерството на труда и социалната политика. В документа са залегнали законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа и качество на живот като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите, на размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност, на броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност, на средствата, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.), на загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от събитие, което завършва с травма, на осигурителната и застрахователната тежест и др.

Програмата отчита състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през 2014 г.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва увеличаване на общия брой трудови злополуки през 2012 г. спрямо 2011 г. и намаляване през 2013 г. спрямо двете предходни години. През 2011 г. са регистрирани общо 2891 трудови злополуки, през 2012 г. – 3027 и през 2013 г. – 2768. Наблюдава се и намаляване на броя на смъртните случаи за периода от 116 на 92, както и при загубените календарни дни от трудови злополуки от 206 957 на 154 846. Като уязвима рискова група по отношение на трудовите злополуки се очертават работниците и служителите без професионален опит и трудов стаж.

Свързани публикации