Професията мениджър на проекти

Професията мениджър на проекти
Спонсорирана публикация

1.Какво стои зад понятието Project Manager? Какво всъщност прави Project Manager-ът?

Проектният мениджър е професионалистът, който управлява изпълнението на проекта. Проектният мениджър (ПМ) носи отговорността за планиране, избор на екип и доставчици и изпълнението на проекта, като често е първото лице за контакт, когато има отклонения от първоначалния план и изисквания, преди въпросът да бъде насочен към заинтересовани лица, спонсори и доставчици.

ПМ следи прогреса на задачите и  съвместната работа по изпълнението от различните участници по такъв начин, че да намали рисковете от провал на проекта, да постигне максимум ползи и да минимизира разходите. ПМ рядко участва директно в дейностите, които водят до крайния резултат от проекта.

2.Какви качества трябва да притежава човек, за да упражнява тази професия?

Много са качествата, които помагат на ПМ за да се представи добре. Ето някои от тях:

 • Организираност: проектният мениджър успява да остане фокусиран върху голямата цел и да приоритизира множеството отговорности, които се конкурират за неговото време. В много от проектите има толкова много неща, които трябва да бъдат свършени, че е трудно да останете в течение и да контролирате всичко.
 • Лидерство: Проектният мениджър трябва да комуникира и работи с много заинтересовани лица, вкл. проектния екип и спонсорите на проекта. Днес много от членовете на проектния екип не са подчинени на ръководителя на проекта. Ето защо истинско предизвикателство е да ангажираш и мотивираш хора, към които нямаш почти никакви възможности за влияние. Успехът на проекта зависи и от подкрепата на спонсорите и затова е важно умението да убеждаваш проектните спонсори в успешния завършек, в случай че се наложи да се предоговори крайният срок, бюджет или обхват.
 • Умение да предвиждаш: Опитният проектен мениджър притежава способността да усети и предвиди възможни проблеми в изпълнението, преди те да са се случили и да са объркали вашия график, бюджет или приемане на проекта.
 • Добри комуникатори: успешните ПМ ефективно използват имейли, интранет сайтове, срещи и отчети, за да комуникират виждането си за успеха на проекта, да осигурят одобрение на идеите си и да решават възникналите проблеми.
 • Прагматичност: Добрите ПМ умеят да свършат работата с наличните ресурси, вместо да задълбават да изпълнят задачата по най-добрия възможен начин.
 • Емпатия: Успешният ПМ разчита на други да свършат работата по проекта. Ето защо, за да може да въздейства на членовете на екипа и на заинтересованите страни, е необходимо да разбира какво ги мотивира в тяхната позиция, за да може от своя страна да ги мотивира да работят в полза на проекта.
 • Умения за изграждане на екипи: При всеки проект обикновено се сформира нов екип, като това налага на ПМ да изгради изцяло атмосферата в екипа, цели, начин на организация, ценности и т.н.
 • Устойчивост на стрес: Когато крайните срокове наближат, нивото на стреса често се повишава. Добрият ПМ умее да управлява нивото на стрес, така че работата да бъде свършена.
 • Умения за решаване на проблеми: Добрият ПМ притежава умения за анализ, откриване на първопричината за даден проблем и умение да намери решение.

3. Трябва ли човек да бъде тесен специалист, за да е добър PM?

Не е необходимо. Добрият ПМ може да управлява проекти от различни отрасли и широкото портфолио от професионален опит може да е от голяма полза. Разбира се, познаването на технологиите в съответния сектор помага на ПМ да говори на „един език“ с участниците в проектния екип, както и със заинтересованите страни, а това за по-големите и сложни проекти може да е решаващо за успеха.

4. Какви са перспективите пред PM професията в България?

Мога да го определя с една дума: Блестящи! Непрекъснато се създават нови фирми, нови екипи, разработват се нови продукти или подобряват съществуващи. Все повече организации осъзнават преимуществото да работят на проектен принцип, което обуславя все по-голямото търсене на тези умения.

Проучване на PMI показва, че ежегодно се разкриват над 1 570 000 нови позиции, свързани с управлението на проекти.

5. Какви са най-големите предизвикателства пред един PM?

Да балансира между очакванията на лица с различни  и често пъти противоположни интереси, като:

 • Спонсори на проекта
 • Заинтересовани лица
 • Членове на екипа по изпълнение на проекта
 • Крайни потребители
 • Да комуникира целите и прогреса по изпълнението по такъв начин, че да постигне висока ангажираност от всички заинтересовани от успеха на проекта
 • Да се съобрази с финансови и времеви ограничения и обхват на проекта, заложени в заданието за изпълнение

6. Препоръки от теб към хора, търсещи работа за позиция PM?

 • Станете добри в това, което правите в момента. Не може да си „Директор-парашутист“, все трябва в нещо да си се доказал, преди да искаш да управляваш множество задачи и екип от хора.
 • След това инвестирайте в себе си – учете, материали има в изобилие.
 • Бъдете готови за нови задачи и проявявайте инициатива. Докладвайте какво сте свършили за деня и в края на проекта и питайте за още (Повярвайте – много е ценно за този, който ви е поръчал проекта. Той често трябва да дава информация за Вашата работа пред други хора и, ако вашият „проектен спонсор“ е добре информиран, той ще може да Ви помага, а Вашият проект ще бъде оценен подобаващо). След време ще се сдобиете с име на човек, който може да свърши работа както трябва. След още време работата ще почне сама да Ви търси.
 • Станете член на професионални общности, например PMI (pmi.bg), и участвайте в периодични срещи за обмяна на опит и конференции. Там ще се запознаете с други активни хора и ще разширите мрежата си от професионални контакти.
 • Продължавайте да инвестирате в себе си и се сертифицирайте като Мениджър Проекти. Над 1 милион души в света са се сертифицирали по 1 или повече сертификати на PMI.
 • Продължавайте да инвестирате в себе си: например умения за бизнес анализ, управление на програми и портфолио от проекти, управление на риска.

Автор: Николай Пенев, изпълнителен директор на Ню Хърайзънс България и Заместник-председател за професионално развитие в PMI Bulgaria Chapter.

Свързани публикации