Училищният директор като лидер – доклад на Образование България 2030 очертава възможностите и предизвикателствата за развитие на лидерски умения пред едни от най-важните професионалисти в нашите училища.

Ключов фактор за успеха на всеки бизнес е професионалистите, които работят за него, да могат постоянно да стават по-добри в това, което правят. За тази цел бизнесите инвестират средства и време. Създават свои Learning and development екипи или ги разширяват и тези звена в компаниите се превръщат в истински кошери на нови знания и умения. Много от тези знания и умения са свързани с управлението на хора и ресурси и освен за служителите на компанията, те са релевантни и за професионалисти в други сектори.

Водени именно от идеята, че съществува голям потенциал експертизата от бизнеса да намери приложение в образователния сектор, екипът на Образование България 2030 създава през 2019 г. обучителната програма „Мениджърска академия за училищни директори“. В нея мениджъри от успешни международни компании обучават училищни директори на най-новите практики в сферата на лидерството и мениджмънта. Защо точно училищни директори? Според Глобалния доклад за развитие за 2018 г. на Световната банка, развитието на училищното лидерство е и един от ключовите фактори за качествено образование. Екипът на Образование България 2030 вярва, че мениджърският начин на мислене на училищните лидери е решаващ за техните високи резултати. И в действителност, след три успешни издания на програмата, екипът на организацията вижда потенциала, който се отваря за училищата, когато те се ръководят от професионалисти с визия за развитие на своята институция. Но се запознава и много по-отблизо с предизвикателствата, пред които са изправени училищните лидери. Стига да извода, че място за подобрение със сигурност има, но усилията трябва да са водени от данни и доказателства.

Затова експертите от Образование България 2030 се заемат със задачата подробно да изследват какъв е специфичният контекст, в който директорите в България развиват своите лидерски умения. Те правят преглед на това как законите и наредбите си представят училищния директор и дали си го представят като лидер. Изследват също така и възможностите за развитие на лидерски умения. Допитват се до директори с различен опит на поста – от 3 години до повече от 15 години. В доклада е включена тяхната гледна точка – как те си представят училищния лидер и каква трябва да е подкрепата към него. Допитват се също така до експерти от държавната и общинската администрация. Включват и пример на конкретно българско училище, в което е изграден климат на лидерство, отговорност и подкрепа. Всичко това те обобщават в доклада „Развитие на лидерските умения на училищните директори – ключ към качествено образование“. Докладът стъпва на проучване със същото име. Някои от ключовите изводи от доклада са:

– Липсва единна дефиниция за училищно лидерство в нормативната уредба както и фокус върху лидерските компетентности в подбора и квалификацията на директорите;

– Макар че има редица възможности за директорите да надграждат знанията и уменията си в областта на училищното лидерство, няма механизъм, който да оценява тяхното качество и ефекта от тях върху работата на директорите и качеството на образование в училище;

– В нормативните документи се наблюдават несъответствия между компетентностите, които директорите трябва да прилагат и критериите, по които се оценява тяхната работа;

– Според самите директори, те не получават нужната подкрепа и нямат достъп до качествени възможности за обучения;

– Директорите смятат, че обменът на добри практики на локално ниво често е затруднен от нездрава конкуренция между училищата, а натоварващите им административни задължения често застават на пътя на ученето през целия живот и на усилията им да се фокусират върху лидерската си роля в училище и в образователната общност.

Целта на доклада е, на базата на идентифицираните предизвикателства, да се създадат препоръки за промени в нормативната уредба, която засяга лидерските умения на училищните директори. Следващата стъпка, по която екипът на Образование България 2030 вече работи, е формирането на работна група с широко участие на заинтересовани страни, която да изведе препоръките и да ги предложи на взимащите политически решения и на експертите в Министерството на образованието и науката. През втората половина на 2023 г. резултатите, данните и изведените препоръки ще бъдат споделени с широката общественост в рамките на национална конференция.

Свързани публикации