Проведе се среща дискусия за преодоляване на младежката безработица

Вчера, 9 юли 2013г., в София се проведе дискусия за преодоляването на младежката безработица, под надслов „Имат думата младите“.  В нея участваха заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова, заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и заместник-министърът на младежта и спорта Мая Тодорова. На дискусията бяха поставени много въпроси и предложения от представители на различни младежки организации. Дадените от тях становища ще се обсъдят по време на работата на работната група разработваща плана за действие по Младежката инициатива.

Бяха представени политиките в сферата на младежката заетост, финансирани чрез държавния бюджет и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). По данни на МТСП 35 632 младежи са включени в схеми за обучение и заетост по ОП РЧР за 2012 г. По мерки на Националния план за действие по заетостта за 2012 г. 28 800 младежи са устроени на работа на първичния пазар на труда. В програми и мерки за обучение и заетост по него са включени 9 400 младежи, а 4 400 са участвали в специализирани трудови борси.

През юни нивото на безработица сред младежите до 29 години е 19,6 процента, отчете заместник-министърът, като добави, че близо половината от тях са с основно образование и едва 10% са с висше.

Публичната дискусия се проведе седмица след като Европейският съвет разгледа възможностите да се заделят още 2 млрд. евро към определените вече 6 млрд. евро от общия европейски бюджет за мерки, свързани с младежката заетост. Финансовият пакет е за страните, които са с младежка безработица по-висока от 25%. За България този процент е 28.3% (за младежи до 24 години).

Европейските лидери се договориха да направят всичко необходимо, неработещите и неучещите младежи под 25 години да получат работа, стаж или допълнителна квалификация до 4 месеца след завършване на образованието си, както и част от еврофондовете да бъдат пренасочени към младежка заетост. Предвижда се тези финансови средства да бъдат изразходвани през първите две години от програмния период 2014-2020 г. „Инициативата за младежка заетост” трябва да бъде напълно завършена и оперативна до януари 2014 г., което ще позволи да започне изплащането на първите средства за ползвателите.

Свързани публикации