Публикуваха проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по ОПРЧР

Публикуваха проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР.

В проекта има процедури за насърчаване на географската мобилност на работната сила между различните региони на страната в зависимост от потребностите и от търсенето на работна ръка, ограмотяване и обучение на възрастни, улесняване достъпа до заетост на безработни лица чрез предоставяне на услуги в дома на потребителя, предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения, социално-икономическа интеграция на уязвими групи и др.

Подробности във файла тук.

Коментари и предложения по проекта могат да бъдат представени в срок до 16 октомври 2015 г. на електронен адрес: igrp2016@mlsp.government.bg

От Управляващия орган на ОПРЧР напомнят, че през 2016 година отворени за кандидатстване чрез процедура за подбор на проекти ще бъдат следните операции, които са включени в Индикативната годишна работна програма за 2015 г.:

  1. „Ново работно място 2015“
  2. „Обучения за заети лица”
  3. „Добри и безопасни условия на труд”
  4. „Дунавски партньорства за заетост и растеж“

Работодателите ще имат възможност да подават в Дирекциите „Бюро по труда” заявления за наемане на безработни лица и по операции:

  1. „Обучения и заетост за младите хора”
  2. „Обучения и заетост”

Подробна информация за всички отворени процедури е достъпна на следния електронен адрес: http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853.

Свързани публикации