Разходите на работодателите за положен труд нарастват с 10.7% за година

По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10.7% спрямо третото тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 11.5%, в услугите – с 10.8%, и в строителството – със 7.0%. По икономически дейности през третото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.8%, „Други дейности“ – с 14.4%, и „Образование“ – с 13.7%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.9%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 6.3%, и „Строителство“ – със 7.0%.

През третото тримесечие на 2017 г. спрямо третото тримесечие на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 11.1%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 3.1% за „Култура, спорт и развлечения“ до 14.5% за „Други дейности“.

Свързани публикации