Разходите за труд са нараснали в края на 2014 г.

Източник: www.nsi.bg

Източник: www.nsi.bg

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2014 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 година. Увеличението в индустрията е с 6.5%, в услугите – с 0.9%, и в строителството – с 2.9%. По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” – 8.9%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 7.6%, и „Транспорт, складиране и пощи” – 7.5%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” – с 13.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5.2%. В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през четвъртото тримесечие на 2014 г. се увеличават с 2.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 6.3%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 14.3% за „Операции с недвижими имоти” до 8.1% за „Административни и спомагателни дейности.

Индексът на разходите за труд е краткосрочен икономически показател, имащ за цел да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица по трудово или служебно правоотношение. За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Пълния доклад можете да изтеглите тук.

Свързани публикации