34 фирми ще търсят нови служители на 1 декември на Дни на кариерата в икономическия сектор

34 фирми ще търсят нови служители на 1 декември на Дни на кариерата в икономическия сектор

JobTiger, съвместно с УНСС, организира първите Виртуални дни на кариерата в икономическите сектори, вече и с възможност за видеовръзка

На 1 декември от 11 до 17 часа 100% безопасно и достъпно от всяка точка на света ще се проведат Виртуални дни на кариерата в икономическите сектори (УНСС). Иновативният форум е последното събитие от календара за 2020 година на най-големия организатор на кариерни изложения у нас – JobTiger и се осъществява със съдействието на Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и под патронажа на ректора на учебното заведение проф. д-р Димитър Димитров.

Шанс да открият своята нова работа или стаж на 1 декември имат всички със знания и интереси в областите икономика, финанси, маркетинг, човешки ресурси и обслужване на клиенти. Златна възможност в кризата, тъй като 34 топ компании ще очакват да срещнат на форума специалистите и студентите, които ще наемат за екипите си.

В 11-годишната история на събитието за първи път то ще протече изцяло онлайн – на платформата Brazen Technologies, считана за №1 в света за провеждане на кариерни форуми.

Подобрения и пак подобрения!

След началото на пандемията онлайн събитията за търсене и предлагане на работа все повече се налагат не само заради безопасността и спокойствието на участниците, но и защото са най-достъпният и бърз начин за осъществяване на ползотворни срещи. А и както се оказва – форматът, който е най-лесно да бъде подобряван с всяко свое следващо издание. След като пионерът в организирането на кариерни събития у нас – JobTiger – внедри иновацията на виртуални форуми не само търсещите, но и предлагащите работа да могат да инициират срещи с интересни за тях кандидати, на 1 декември предстои още нещо ново, любопитно и супер полезно! Традиционното 10-минутно интервю вече може да се проведе не само като чат, но и в аудио и видео формати. Очакваме усещането за жив контакт да доведе до още по-приятни и ползотворни срещи и за двете страни на пазара на труда.

Качеството се подобрява, но условията да се включите като посетител във форума – остават същите: нужни са ви само предварителна регистрация и устройство с добра интернет връзка. Участието за търсещи работа е напълно безплатно и не се изисква предварително уговаряне на срещи със специалистите по подбор, което би нарушило равния достъп на всеки кандидат до желаните от него работодатели.

Как да намерим работа без да излизаме от дома си?

В студения сезон и в ситуацията на пандемия домът за мнозина е най-уютното и предпочитано място. На 1 декември диванът в хола ви от убежище би могъл много лесно да се превърне в трамплин към новата ви бляскава кариера.

Първата стъпка е да създадете профил и да качите CV-то си в него. Такава възможност ще имате още при регистрацията за форума. Стъпките от процеса са лесни и бързи, но е важно да съумеете в няколко изречения да представите своите силни страни и придобити умения, така че работодателят да разбере с какво ще бъдете полезни за бизнеса му.

Втората стъпка е да разгледате списъка с изложители. Запознайте се с тяхната дейност, научете повече за ценностите и постиженията им, ако имате въпроси към техните представители – запишете си ги и бъдете готови за наистина ползотворни и взаимно полезни разговори.

Третата стъпка е да подходите сериозно към избора си на облекло, прическа, грим и аксесоари. Вие реално ще имате среща очи в очи със специалист по подбор и първото впечатление от визията ви ще е определящо. Изберете за срещите си подходящ интериор и си осигурете тишина и спокойствие.

И не на последно място – усмихвайте се! Срещу вас може би е представител на бъдещия ви работодател и кариерата ви много скоро може да поеме по мечтания от вас път! 

Събитието се организира от компанията за комплексни HR услуги JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

Партньори на събитието са Министерство на икономиката, Агенция по заетостта, JobTiger.tv, HRInudstry.bg, Аз мога – тук и сега, b2b Media, uchi.bg, teenportal.bg, teenews.bg, сп. „Журнал за жената“, сп. „Мениджър“, Международна награда на херцога на Единбург, 9Academy, Able Mentor, Buljobs, ISIC, Кариера за теб, Skylines.

––––––––––––––––––––––––––––––

34 companies will be looking for new employees on December 1

JobTiger, together with UNWE, organizes the first Virtual Career Days in the economic sectors, now with an option for video chat

Virtual Career Days in Economic Sectors (UNWE) will be held on December 1 from 11 a.m. to 5 p.m., 100% safe and accessible from anywhere in the world. The Innovative Forum is the last event for this year organized by the pioneer of career exhibitions in Bulgaria – JobTiger.

Everyone with knowledge and interests in the fields of economics, finance, marketing, human resources, and customer service have a chance to find their new job or internship on December 1. A golden opportunity in the crisis, as 34 top companies will be there to hire specialists and students for their teams.
For the first time in the 11-year history of the event, it will take place entirely online – on the Brazen Technologies platform, considered the №1 in the world for holding career forums.

Improvements and improvements again!
Since the beginning of the pandemic, online career forums have become increasingly popular not only because of the safety of the participants but also because they are the easiest and fastest way to have beneficial meetings. And, of course, the most innovative one! After JobTiger was the first in Bulgaria to introduce the idea for the employers also to have the option to initiate meetings with interesting candidates, on December 1 is going to happen something new and very useful again! The traditional 10-minute interview can now be conducted not only as a chat but also in audio and video formats. We expect the feeling of live contact to lead to even more pleasant and beneficial meetings for all the participants.
The quality is improving, but the conditions to join the forum as a visitor – remain the same: you only need pre-registration and a device with a strong internet connection. Participation for job seekers is completely free and no prior appointment is required for the meetings, so all candidates have equal access to desired employers.

How can you find a job without leaving home?
In the cold season and because of the pandemic, for many of us home is the coziest and most preferred place to be. On December 1, the comfortable sofa in your living room could even become a starting line for your new glamorous career.

The first step is to create an account for Virtual Career Days: Economy, Finance, Human Resources, Marketing and Customer Service and upload your CV. The steps of the registration for the forum are easy and fast, but it is important to be able to present your strengths and skills in a few sentences so that the employer understands how you will be of use to his company.

The second step is to look at the list of participating companies. Get to know their activities, learn more about their values and achievements. If you have questions for their representatives – write them down and be ready for really beneficial conversations.

The third step is to consider your clothing, hairstyle, makeup, and accessories. You will have a face-to-face meeting with an HR-specialist and the first impression of your appearance will be of great importance. Choose a suitable and quiet interior for your meetings.

And last but not least – smile! In front of you may be a representative of your future employer and your dream career may soon become true!

The event is organized by the company for complex HR services JobTiger, together with the Inter-University Center for Career Development of UNWE and under the patronage of the Rector Prof. Dr. Dimitar Dimitrov.

Partners of the event are the Ministry of Economy, „Innovative Sofia – direction „Digitalization, innovation and economic development“ of the Sofia Municipality, Employment Agency, JobTiger.tv, HRInudstry.bg, Az Moga Tuk I Sega, b2b Media, uchi.bg, teenportal.bg, teenews.bg, Jurnal za Zhenata magazine, Manager magazine, International Award of the Duke of Edinburgh, 9Academy, Able Mentor, Buljobs, ISIC, Career for You, Skylines.

For more information about Virtual Career Days in the Economic Sectors (UNWE) – go to www.economy.careerdays.bg or contact the JobTiger team at events@jobtiger.bg , 088 408 6003 and 0882 364 456.

 

Публикации от серията