За първи път в България ще се проведат кариерни форуми на живо с дигитален обмен на данни.

За първи път в България ще се проведат кариерни форуми на живо с дигитален обмен на данни.

Иновацията на ScanFactor позволява лесно и практично споделяне на профил, автобиография или портфолио на търсещ кариерни възможности кандидат с предлагащите работни позиции.

Събитията на живо отново са на фокус с безопасно провеждане. Емоцията и живият контакт не могат да бъдат заменени, но след 2 години ускорена дигитализация на събитийния бизнес, той може да се надгради и да се използват иновациите в дигиталния свят с цел по-добри резултати и оптимизирани процеси.

Всичко е в дигиталния профил – вече не печаташ и не носиш CV или визитна картичка.

Как работи:

  • Регистрираш се и попълваш профила си – бързо и лесно;
  • Когато искаш да го споделиш профила си с работодател, даваш му да сканира твоя уникален QR код. Попълнените данни автоматично отиват при компанията;
  • Това улеснява и компанията да те покани за следващи стъпки;
  • Имаш запис кога и с кого си разменил контакт, лесно можеш да продължиш комуникацията.

За представителите на компании приложението предоставя нови възможности:

  • Дигитализация и трансфер на данни в реално време по време на присъствени събития;
  • Всички профили на кандидати удобно събрани на едно място;
  • Лесна подредба, категоризация и експорт на данни и сигурност спрямо всички стандарти;
  • Ясна отчетност и видимост на резултатите;
  • Достъп на платформа с лесен и удобен интерфейс, създаден специално за кариерни форуми.

Удобството на дигиталния профил и лесното споделяне ще има своята премиера на 11 октомври в София, хотел Маринела, неслучайно именно по време на събитието за кариера и стаж в IT индустрията – Дни на кариерата за секторите IT, Комуникация и аутосорсинг.

Регистрацията за посетители ще бъде отворена скоро и всички участници ще могат предварително  да създадат своя дигитален профил с регистрация.

Заявките за участие на компании са отворени и бележат интерес от компаниите. С JobTiger Wallet може да се възползвате и от летните отстъпки. Заявки за участие за IT Дни на кариерата и Регистрация Дни на кариерата УНСС.

Повече за ScanFactor – тук.

– 

JobTiger is launching an in-person career fair with a digital innovation

For the first time in Bulgaria, an in-person career fair with digital data transfer will take place

ScanFactors’ innovation allows the easy and practical sharing of a digital profile with CV, portfolio, and more information.

The in-person events are safely back on the wave. The emotions and live contact can’t be replaced. After 2 years of accelerated digitalization of the event sector, the use of technology and innovations are here to stay for better results and optimized processes.

The digital profile collects all the information – it’s no longer needed to print and carry your CV or business card.

How it works:

–       Making registration and filling out the profile – fast and easy.

–       The company representative can scan your unique QR code if you would like to exchange it. The filled information is automatically transferred to the company.

–       The technology increases your chances to be invited to the next recruiting phase.

–       You have a record of your exchange contacts and can easily continue the communication.

For the company representatives, the application provides new opportunities: 

–       Digitalization of in-person events and data transfer in real-time.

–       All candidates’ profiles are usefully collected in one place.

–       Easy arrangement, categorization, and export of data securely and according to all standards.

–       Well-made report and visual results.

–       Access to the platform with a friendly interface created specifically for career forums.

The comfort of the digital profile and easy data sharing will have their premiere on October 11 in Sofia, Marinela Hotel, at the event for career development and internship in the IT industry – Career Days: IT, Communications and Outsourcing.

Registration for visitors will be open soon and all participants will be able to pre-create their digital profiles with registration.

Company registration is already open and gaining high interest. Also, with JobTiger Wallet the summer discounts are available. Company participation for IT Career days and Company participation for Economy Career days.

Learn more about ScanFactor – here.

Свързани публикации