Марина Дакова от екипа на Lidl споделя за своя професионален път. Lidl ви очаква на Национални дни на кариерата в София.

Марина Дакова от екипа на Lidl споделя за своя професионален път. Lidl ви очаква на Национални дни на кариерата в София.

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. В България компанията стартира своята дейност през 2010 г., а днес има 111 магазина в 50 града и над 3700 служители, за които е стабилен и доверен работодател.

Като един от водещите работодатели, Лидл България реализира младежки програми, насочени към ученици, студенти и млади специалисти. С тях компанията подава ръка на млади хора без опит, осигурява им знания и умения, както и реален вход към успешна кариера. Това лято предстои третото издание на стажантската програма на Lidl, насочена към студенти, които искат да работят по реален проект. Повече за отворените възможности за стаж в Lidl може да научите на https://jobs.lidl.bg/uchenici-i-studenti/stazhantska-programa/stazhantska-programa-2022

Lidl участва в Национални дни на кариерата 2022

На 29 март в Национален дворец на културата – НДК можеш да се срещнеш с предствители на екипа на Lidl и други водещи компании и да разбереш повече за кариерните възможности.

Участвай и се регистрирай – тук.

Намери своето място!

Запознай се с Марина Дакова от екипа на Lidl. 

Марина Дакова е маркетинг асистент „Стратегическо планиране“ в Лидл България. Тя завършва висшето си образование в Австрия със специалност Produktmarketing & Projektmanagement, а още докато следва преминава през стажантската програма на Lidl. Марина се вдъхновява от енергията и професионализма на колегите си, а кариерните ѝ очаквания са за опознаване на нови кътчета от Lidl света, обмяна на международен опит в мрежата на компанията и успешно изпълнение на нови предизвикателства.

 1. Как започна твоят път в Lidl и как научи за стажантската програма?

Началото на моя път в Lidl започна със стажантската програма през 2020 г. За нея разбрах от статия в интернет, която ме грабна с възможността да приложа наученото от университета, докато черпя опит от успешни практики в света на бързооборотните стоки. Стажът ме потопи в динамиката на тази сфера и ми доказа колко е вълнуващо ежедневието, когато всеки ден е нов урок.

 1. Как този стаж ти помогна в развитието на професионални знания и умения ?

През първите два месеца, прекарани в компанията, научих конкретни бизнес специфики като критериите за създаването на един успешен продукт и марка, оценка на конкуренцията, изграждане на стратегии за позициониране и др. Заедно с това усъвършенствах така наречените „меки умения“ –  работа в екип, аналитично мислене и ръководене на проект.

 1. С какво се занимаваше в началото и как се развиха твоите задължения?

В началото на стажа ми се запознах с процесите, които правят един продукт част от асортимента на Lidl. Участвах както в асортиментни анализи, така и в изготвянето на договори с доставчици. На база натрупаната информация работих върху собствен проект за оптимизиране на процесите за износ на продукти към Америка.

 1. Кой беше най-интересният ти проект/ дейност от стажа?

По време на стажа най-интересно за мен беше разнообразието от задачи и дейности. Имах възможност да изпълнявам отговорности към 4 отдела – Организация проекти, Администрация договори, Маркетинг и Реклама и търговски отдел. Запознах се с вдъхновяващи професионалисти и срещата ми с тях беше най-ценното.

 1. Какви са твоите очаквания по отношение на бъдещата ти кариера в компанията?

По отношение на бъдещата ми кариера очакванията ми са свързани с опознаване на нови кътчета от Lidl света, обмяна на международен опит в мрежата на компанията и успешно изпълнение на нови предизвикателства.

 1. Защо би препоръчала вашата фирма и стажантска програма?

Препоръчвам Lidl, защото ценностите, които следва компанията, нейната отговорност и грижа, се проявяват на практика в ежедневната работа. Това се вижда и усеща, и в програми като стажантската, благодарение на която младите хора могат да получат първи професионален опит в международна компания и да придобият ценни умения и знания чрез работа върху реални казуси.

Meet Marina Dakova from Lidl’s team.

Lidl is a participant of National Career Days 2022

On the 29th of March at the National Palace of Culture (NDK) you can meet representatives of Lidl’s team and from other leading companies. You can find out more about career opportunities. 

Be part of it and register now – here.  

Find your place!

Meet Marina Takova from Lidl’s team.

 1. Let us know about the beginning of your journey at Lidl and what did you learn at the time of your internship program?

My journey at Lidl began with the internship program in 2020. I learned about it from an article I found online, and I was excited at the opportunity to apply what I’d learned during university whilst also gaining experience and learning about successful practices in the world of fast-moving consumer goods. The internship immersed me in the dynamics of this field and truly proved to me how exciting everyday life is when you finish each day with new knowledge.

 1. How does this internship help you develop professional knowledge and skills?

During the first two months I spent in the company, I learned business specific information such as the criteria for creating a successful product and brand, assessing the competition, building positioning strategies and much more. At the same time, I improved my so-called „soft skills“ –teamwork, analytical thinking, and project management.

 1. What did you work on at the beginning and how your responsibilities developed?

At the beginning of my internship, I began learning about the processes that make a product a successful part the Lidl range. I participated in both assortment analyses and in the preparation of contracts with suppliers. Using the information I had gathered, I then worked on my own project to optimize the processes of exporting goods to America.

 1. What was the most interesting project/activity from the internship?

During the internship, the most interesting part for me was the sheer variety of tasks and activities I had to complete. I had the opportunity to work alongside 4 departments – project organization, contract administration, the sales department and marketing. I met inspiring professionals and gaining insights from them was, for me, the most valuable part of my time at Lidl.

 1. Let us know about your expectations of your future career in the company?

Regarding my future career, my expectations are related to exploring new parts of the Lidl world, gaining international experience in the company’s network and successfully overcoming new challenges.

 1. Why would you recommend your company and internship program?

I recommend Lidl because the company’s values, its responsibility and care are reflected in practice in our everyday work. This can be seen and felt in programs such as the internship, due to which young people can gain their first professional experience in an international company and acquire valuable skills and knowledge by working on real cases.

Свързани публикации