Последното за 2020 година кариерно събитие в България – „Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти“ за първи път и с видео разговори

Последното за 2020 година кариерно събитие в България – „Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти“ за първи път и с видео разговори

Избраната за №1  платформа за виртуални кариерни събития Brazen Technologies ще посрещне отново онлайн всички търсещи активно работа и фирми, предлагащи възможности за кариерно развитие.

Събитието на JobTiger с фокус над икономическите сектори ще се проведе изцяло онлайн на 1-ви декември от 11:00 до 17:00 ч. За още по-непосредствена връзка и по-ползотворно осъществяване на интервютата – платформата ще има и видеоконферентна опция.

В глобалната пандемия развитието на технологиите навлиза и в методите за виртуално наемане на служители. Най-големият организатор на кариерни събития в страната – JobTiger, вече 6 години успешно работи съвместно с онлайн платформата Brazen.

Brazen вече съчетават два от най-търсените технологични способи в световните HR тенденции: виртуална платформа за кариерни форуми и инструмент за видео разговори.

Picture2

Комбинацията на двата елемента за виртуалното събитие предоставя възможност за още по-въздействащо и ползотворно изживяване на кандидатите и представителите на фирмите.

С новия видео чат на „Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти“ можете бързо и лесно да осъществите още по-пълноценен контакт с най-добрите кандидати в рамките на една платформа. С едно щракване на бутон текстовият чат се превръща във видео чат.

Вие избирате как да проведете интервюто – само чат, само аудио или видео и аудио, за да ангажирате всеки кандидат. Видео чатовете също са синхронизирани, за да поддържат гладкото протичане на разговорите и да повишат ефективността.

За първи за виртуалното кариерното събитие – Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти“ се съчетават следните функции:

Чат към видео: перфектната функция за скрининг на кандидати, чрез текстов чат и незабавно преминаване с най-добрите кандидати към видео чатове.

Оптимизация за мобилни устройства: Знаете ли, че 60% от кандидатите имат достъп до виртуални събития от мобилното си устройство? Напълно оптимизирано, за да се използва навсякъде, по всяко време и на всяко устройство.

Висококачествено видео:  Най-добрите в класа си възможности за видео чат се включват безпроблемно в рамките на виртуални събития.

Позната платформа: Видеоразговорът е интегриран в познатата платформа, няма допълнителни интеграции или превключване на програми.

Лесно достъпна информация за кандидата: С видео чата можете да видите резюмето на кандидата, както и вашите текстови чатове от един прозорец.

Опции за няколко чата:  Представителите на фирмите ще имат възможност да използват само текстови, аудио или пълни видео функции за всеки разговор.

Сигурни разговори: Всеки видео чат е сигурен и свързан с безопасността на профила, независимо от устройството.

Ефективни разговори:  Видео чатовете и текстовите разговори са синхронизирани, за да гарантират, че събитията са организирани и ефективни. Възможност за удължаване на времето, за да бъде продължен разговорът при необходимост.

Насрочете видео чатове (очаквайте скоро): Освен покана към потенциални кандидати с търсенето сред базата данни има възможност за планирани видео срещи с чат и видео след покана от платформата.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

The last career event in Bulgaria for this year – “CAREER DAYS: Economy, Finance, Human Resources, Marketing and Customer Service” for the first time with video chat

The №1 platform for virtual events Brazen Technologies will welcome again everybody online seeking actively job and companies offering career development.

The JobTiger event, focused on the economical sectors, will be held entirely online on 1st of December from 11am to 17pm. For even more direct connection and for more productive interviews the platform has a new feature – a video meeting option.

Due to the global pandemic, technologies are increasingly becoming part of virtual recruitment. The biggest organizer of career fairs in the country – JobTiger – is partnering successfully with the online platform Brazen for the last 6 years.

Brazen are combining two of the most wanted technological features in the global HR trends: virtual career fairs platform and video conversation tool.

The combination of these two elements for virtual event provides candidates and employers with the opportunity for more impacting and beneficial experience.

With the new video chat at “CAREER DAYS: Economy, Finance, Human Resources,Marketing and Customer Service” you can achieve fast, easy and more valuable contact with the best candidates during the event. The text chat becomes video chas with a single button click.

You choose how the interview will pass – only chat, only audio or video with audio – to engage each applicant even more. Video chats are synchronized to maintain smooth process and increase efficiency.

For the first time the virtual career event – CAREER DAYS: Economy, Finance, Human Resources, Marketing and Customer Service” is combining the following functions:

  • Chat-to-Video: The perfect feature for screening candidates via text chat and immediately moving top candidates through the funnel to video chats;
  • Mobile-Friendly Experience: Did you know that 60% of candidates access virtual events from their mobile device? They did, which is why Brazen platform is built to be used anywhere, any time, on any device.
  • High Quality Video: Best-in-class video chat capabilities are seamlessly incorporated within Brazen virtual events.
  • A familiar Platform: The video chat is integrated within Brazens’ feature-rich third generation familiar platform.
  • Easily Accessible Candidate Information: With Brazens’ video chat, you can view the candidates’ resume as well as your text-based chats all from one window.
  • Multiple Chat Options: Your team will have the option of using text-only, audio, or full video features for each conversation.
  • Secure Conversations: Secure login and account authentication makes every video chat secure, regardless of the device type.
  • Efficient Conversations: Video chats, like text conversations, are timed to ensure events are well-organized and effective. Simply extend the time to keep the chat going.
  • Schedule Video Chats (coming soon): Brazen are excited to be launching scheduled video chats and chat-to-video for QuickChat later this summer!

 

 

Публикации от серията