Дигитално улеснение за посетителите на кариерни събития тази есен / Digital Innovation for the Visitors of Career Events This Autumn

С цел улеснение на комуникацията между работодателите и търсещите работа JobTiger за първи път въвежда дигитален обмен на данни на присъствен кариерен форум. Иновацията ще има своята премиера по време на Дни на кариерата за секторите IT, Комуникация и аутосорсинг на 11 октомври в София и ще може да се използва и по време на Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти.   

До момента, за да предостави на изложителите своята автобиография, всеки кандидат трябваше или да носи куп разпечатани на хартия автобиографии, или да изпраща CV-то си по електронната поща след събитието.

Сега, със съдействието на партньорите ни от ScanFactor, споделянето на данни ще се случва просто със сканиране на код на смартфона. Кандидатите ще могат да си създадат дигитален профил в приложението и да изберат какви данни желаят да споделят с потенциалния си работодател.

В рамките на секунди, в реално време споделяш CV-то си или LinkedIn профил. Така можеш да бъдеш напълно сигурен, че контактите ти са попаднали точно при човека, с когото си разговарял на форума, в момента, в който е сканирал кода на телефона ти. Това улеснява и специалистите по подбор да те поканят за следващи стъпки.

Как се използва:

  • Изтегляш приложението на своя телефон, регистрираш се и попълваш профила си – бързо и лесно;
  • Когато искаш да го споделиш с работодател, даваш му да сканира твоя уникален QR код. Попълнените данни автоматично отиват при компанията;
  • Имаш запис кога и с кого си разменил контакт и лесно можеш да продължиш комуникацията.

Регистрацията за посетители ще бъде отворена скоро и всички участници ще могат предварително  да създадат своя дигитален профил с регистрация.  

Ще ви очакваме през октомври на Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг и през ноември на  Дни на кариерата в УНСС.  

Повече за ScanFactor – тук.  

Digital Innovation for the Visitors of Career Events This Autumn

For the first time, to facilitate communication between employers and job seekers, JobTiger introduces digital data exchange at an in-person career fair. The innovation will have its premiere during the Career Days for the IT, Communication and Outsourcing sectors on October 11 in Sofia and will also be used during the Career Days: Economics, Finance, Marketing, Human Resources and Customer Service.

Until now, in order to provide exhibitors with their CVs, each candidate had to either bring a bunch of printed CVs, or send their CV by e-mail after the event.

Now, with the help of our partners from ScanFactor, data sharing will happen simply by scanning the code on the smartphone. Applicants will be able to create a digital profile in the application and choose what data would they want to share with their potential employer.

In seconds, you share your CV or LinkedIn profile in real-time. This way you can be completely sure that your contacts ended up exactly with the person you talked to at the fair, at the moment when he scanned the code of your phone. This also makes it easier for recruiters to invite you to the next steps.

How is it used?

  • Download the application on your phone, register, and fill out your profile – quickly and easily.
  • When you want to share it with an employer, you let them scan your unique QR code. The completed data automatically goes to the company.
  • You have a record of when and with whom you exchanged contact and you can easily continue communication.

Registration for visitors will be open soon and all participants will be able to pre-create their digital profiles with registration.

We will be expecting you at Career Days: IT, Communications and Outsourcing and in November at Career Days in UNWE.

More about ScanFactor – here.

Свързани публикации