Запознай се с Lirex – участник в Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Запознай се с Lirex – участник в Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг
 1. С какво се гордее Вашата компания?

В Lirex разширяваме и развиваме високоекспертния си екип вече повече от 30 години. Ние знаем, че ИТ е сложен бизнес, който изисква внимателно планиране, организиране и синхронизиране на ИТ дейности във всяка организация и че нашите клиенти изискват прецизирани и ефективни решения. Ние предлагаме ИТ варианти, от които организациите се нуждаят. Помагаме им да постигат целите си по-лесно като покриваме широк спектър от потребностите им от технологии, ИТ експертиза и ИТ ресурси в ключови области като ИТ среда, информационна сигурност, физическа сигурност и дигитализация. В синхрон с добавянето на нови за пазара ИТ услуги в портфолиото, надграждаме компетенциите на екипа, помагайки всеки да израсне и да реализира потенциала си. Вярваме, че в свят на технологии, точно хората правят разликата!

 1. Какви са основните мотивиращи фактори за Вашите служители?

Когато се обърнем назад, виждаме не един и два големи успешни проекта, постигнати с всеотдайност и упорит труд. Когато погледнем напред, виждаме и начинаещи и утвърдени експерти готови да продължават да овладяват нови технологии и да постигаме заедно успехи, мотивирани и обединени от нашите ценности: Колективен дух, Иновативно мислене, Инициативност, Коректно отношение, Обучение и споделяне на опит.

 1. Кое е основното качество на Вашите служители?

Всичко, което правим, с което се заемаме като професионалисти и като организация – всяка възможност, всяко решение, всяка услуга и обещание – е директно свързано и произлиза от нашите принципи, основните ни пет ценности и клиентския ни подход. Те са нашият двигател за постигане висока клиентска удовлетвореност и вътрешноорганизационна хармония. Търсим, намираме и развиваме служители с комплекс от качества, които отговарят на този наш подход и определят кои сме и кое ни движи напред всеки ден.

 1. Каква е любимата ви office / home office традиция?

Top 100ries – нашето онлайн вътрешно събитие, което съхранява усещането за общност, напомня за човешкото лице на всеки от нас, носи сплотеност и вдъхновение. Всяка седмица чрез Top 100ries целият екип на Lirex се потапя заедно в споделени от колеги различни професионални или хоби теми и истории или научава полезна информация от външни специалисти.

 1. Какви нови хора за екипа ще търсите на Виртуални Дни на кариерата: ИТ, комуникации и аутсорсинг 2021?

Ние привличаме, развиваме и задържаме талантливи, любопитни и отдадени хора. Това е в основата да постигаме отлични резултати – да овладяваме и успешно да прилагаме иновативни технологии и услуги, да печелим дългогодишни клиенти и да се развиваме холистично.

 1. Кои са трите най-важни въпроса, които задавате по време на интервю с кандидат?

Кои са трите най-важни неща, които искате Вашето ново работно място да притежава?

В какво се чувствате най-сигурен и в коя област искате да развивате своите компетенции?

Разкажете за най-успешния си проект и екип, в който сте работили.

 1. Как хората, които ще дойдат на виртуалния Ви щанд, да се подготвят за чат-интервюто?
 • Посетете сайта lirex.com
 • Помислете си за три качества/знания/умения, които искате да развиете, за да ги споделите с нас.
 • Усмихвайте се, защото ние ще Ви очакваме с усмивка 🙂

English version

 1. What is your company proud of?

At Lirex, we grow and evolve an excellent team for over 30 years. We know that IT is a complicated business that needs careful planning, managing, and synchronization of IT operations in any organization, where our clients require precise and effective solutions. We provide options for achieving the client’s goals through a wide range of key services and solutons to support the organizations’ needs of Technology, IT expertise and IT resources in four key areas: IT Environment, Information Security, Physical Security and Digitalization. In sync with adding new-to-market IT services, we build on the team’s competencies, helping everyone grow and realize their potential. We believe that in a world of technology, people make the difference!

 1. What are the main motivating factors for your employees?

As we look back, we see more than a handful of big projects. We know that this success has been achieved with the dedication and hard work of the team. As we look ahead, we see both beginners and seasoned experts continuing to master innovative technologies and achieving success together, motivated and united by our values: To foster collective spirit, To be innovative, To be proactive, To focus on fair treatment in relations, To keep learning and share our experience.

 1. What is the main quality of your employees?

Everything we do, and everything we commit to as professionals and as an organization – any opportunity, decision, service, and promise – is driven by our customer-centric approach, fundamental philosophy and core principles. This is our engine for achieving high customer satisfaction and internal organisational harmony. We seek, find and develop employees with a set of qualities that match this approach so that we can move forward together every day.

 1. What is your favorite office / home office tradition?

Top 100ries – our online internal event that preserves a sense of community, reminding us of the human face of each of us, bringing togetherness and inspiration. Every week, through Top 100ries, the entire Lirex team immerses themselves together in a variety of professional or hobby topics and stories shared by colleagues, or learns useful information from outside experts.

 1. What kind of specialists are the new teammates you will be looking for on Virtual IT Career Days 2021?

We attract, develop and retain talented, curious and committed people. That’s the foundation for delivering great results – mastering and successfully implementing innovative technologies and services, winning long-term clients and growing holistically.

 1. What are the three most important questions you ask during an interview with a candidate?

What are the three most important things you want your new workplace to have?
What do you feel most secure in, and in which area do you want to develop your competencies further?

Tell us about your most successful project and team you have worked in.

 1. Give your advice – how people who will come to your virtual booth to get ready for the chat interview?

A. Visit lirex.com
B. Think of the three qualities/knowledge/skills you want to develop to share with us.
C. Smile because we will be expecting you with a smile!

 

Свързани публикации