Семинари за заети и самонаети лица се провеждат в 27 населени места

На 5-ти януари 2015 г. стартира „Организирането и провеждането на 60 дни на кариерата и до 420 семинари за заети лица” за целите на проект „Кариерно развитие на заети лица”, BG051PO001-2.2.02 „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Дейностите се осъществяват от ДЗЗД „Дни на кариерата и семинари” в цялата страна, като основната цел на дните на кариерата за заети и самонаети лица, които ще бъдат организирани по настоящия проект, е да се предостави актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда. Това са събития, на които бизнесът (в т.ч. и обучителните организации) и специалистите си дават среща за обмяна на информация и идеи; за запознаване с нови тенденции и възможности; за дискусия по актуални проблеми, свързани с пазара на труда. Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята за ученето и развитието през целия живот – идея, която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз.

Семинарите са по 8 теми и ще се проведат в 27 населени места. Те покриват различни аспекти на кариерното и личностното развитие на хората. Семинарите са специално създадени в услуга на всеки, който иска да вземе отговорно и информирано решение за бъдещето си. Всеки семинар е с планирана продължителност от 6 учебни часа. Темите са:

  • Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите по време на интервю
  • Професионално ориентиране и консултиране
  • Насочване на заетите лица в тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно ориентиране
  • Работа в обществения сектор
  • Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникация, работа в екип и др.
  • Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект
  • Прилагане на ефективни методи и средства за получаване и задържане на работа
  • Планиране на професионалното развитие

 Пълният график на дните на кариерата и семинарите ще бъде публикуван на сайта на инициативата: http://www.jobtiger.bg/krzl/.

Свързани публикации