Ще се проведе национално изследване за използването на ИКТ технологии в българските компании

На 16 април 2015 г. Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) и електронна търговия от предприятията през 2015 година“, съобщава сайтът на института. Наблюдението се провежда във всички държави – членки на ЕС, по единна методология съгласно Регламент (ЕО) № 808/2004 и е включено в Националната статистическа програма за 2015 г. със задължителен характер на участие.

В изследването ще участват 5 100 предприятия с 10 и повече заети лица. Основната цел е осигуряване на надеждни и сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на информационно-комуникационните технологии в Република България. Въпросите в анкетната карта са свързани с достъпа и използването на компютри и интернет в предприятията, използването на „облачни“ технологии, социални медии, електронен обмен на данни, електронна търговия и т.н.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на ИКТ и електронна търговия от предприятията“ може да се намери на сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни” – „Информационно общество“: http://www.nsi.bg/bg/node/2841.

Свързани публикации