Системи за електронно обучение

zaro-e1458653716800Един от ключовите фактори за успех на всяка организация или бизнес, е управлението на знанието – как придобиваме, адаптираме, управляваме, развиваме и създаваме нови знания във фирмата. От това зависят както приходите и печалбата, така и развитието на организацията.

Съществуват много начини това да се прави, но в съвременния свят все повече в този процес са намесени компютрите. Различните начини на използването им, различните подходи и софтуери, ни осигуряват различно качество на управление на знанието, различен контрол върху свързаните процеси и различно влияние върху мотивацията на служителите да участват пълноценно в тях.

Най-простата форма е събиране на документите и материалите за различните обучения на едно място. Най-често това е файловият сървър на компанията. В този случай ние имаме известна подредба на обучителните материали, но никакъв контрол върху това дали се използват. Нямаме и пряко влияние върху мотивацията на служителите както за учене, така и за създаване и документиране на нови знания (например идеи и практики за подобрение на работни процеси). Тази мотивация трябва да бъде постигната по други способи.

При системите за електронно обучение част от проблемите по-горе са решени. Има възможност за организиране на обученията в обучителни модули, съдържащи различни програми, предназначени за различните отдели и звена в компанията. Могат да се добавят тестове за попълване след всяко единично обучение, за да се контролира напредъкът на всеки един служител и да се установи степента на заучаване на знанията. Възможно е да се въведе и периодично повторение на някои от модулите или курсовете (например на 3 или 6 месеца), когато има нужда от това. Служителите в отдел „Човешки ресурси“, както и мениджмънтът на компанията имат пълна информация за напредъка и развитието на всеки един служител. Все още не е решен проблемът със създаването и документирането на ново знание, а проблемът с мотивацията е частично решен – чрез контрола.

На пазара има и системи за електронно обучение с въведен игрови елемент или както е модерно да се нарича – геймификация. При тях служителите получават точки за всяко завършено обучение и издържан тест. Наличието на игрови елемент позволява да се присъждат точки освен за преминатите обучения и за важни за развитието на организацията неща като даване на идеи, създаване и описване на нови методи и процедури за работа, искане и даване на помощ на колеги, коментари по предложенията и т.н. Впоследствие тези точки могат да послужат за получаване на виртуални или реални награди – според решението на ръководството на предприятието. Така получаваме система, в която служителите се чувстват насърчени да са активни, да дават идеи и предложения, да си сътрудничат при обсъждането и подобряването на предложенията на колегите. Повишава се общата мотивация на екипа да се учи и да се развива. Мениджмънтът има детайлна информация върху обучителния процес и може да се възползва от идеите на служителите за подобрение и може да разчита на един по-мотивиран и ангажиран екип. Може лесно да се отделят талантливите, ученолюбивите и работливите колеги с цел тяхното по-нататъшно развитие. Като цяло резултатите на компанията се подобряват и стават по-предвидими и управляеми.

Какво решение да изберем? В зависимост от етапите на развитието на една компания, се преминава през един или повече от описаните етапи. При промяна на нуждите и предизвикателствата пред фирмата, тя може да премине към по-усъвършенствано решение или направо да избере най-доброто възможно. На пазара има много предложения от чуждестранни, но и от български фирми, предлагащи различно съотношение цена-качество или иначе казано – цена за покриване на нуждите. При всички положения трябва да се има предвид, че процесът по управление на знанието е основен за компаниите в 21 век. Наличието на добра обучителна система се забелязва веднага и една такава инвестиция лесно и бързо се изплаща.

Текстът е публикуван първоначално в сп. „Business Club“.

Свързани публикации