Представяме Ви Николай Параскевов – един от реализиралите се стажанти на Софийска вода АД, който към този момент е Главен инженер в Канализационни услуги.

Лятната стажантската програма на „Софийска вода“ АД се провежда ежегодно от 2002 г. насам под надслова „Предизвикай бъдещето“ и традиционно се радва на голям интерес.

Стажът дава възможност на бъдещите професионалисти да стартират кариерата си чрез практика в реална бизнес среда с помощта на висококвалифицирани служители – ментори. Времевата рамка, в която се осъществява стажът, е от юли до септември месец и е уреден с трудов договор. Част от стажантите избират да продължат кариерния си път на постоянна позиция.

Представяме Ви Николай Параскевов един от нашите реализирали се стажанти, който към този момент е Главен инженер в Канализационни услуги.

Как започна твоят път в Софийска вода и как научи за стажантската програма?

Започнах работа в  ”Софийска вода“ през 2013 година като стажант, веднага след като завърших специалност „Водоснабдяване и канализация“ в УАСГ. За стажантската програма научих от мой приятел, който вече работеше за компанията. Нямах опит, но компанията повярва в мен и ми даде шанс. Тогава дори не предполагах, че толкова ще ми хареса да се развивам в тази сфера. Освен това съм част и от спортния клуб на „Софийска вода“.

Как този стаж ти помогна в развитието на професионални знания и умения ?

Този стаж ми даде един много добър старт в живота от гледна точка на развитие и професионална ориентация. В работата ми има много динамика и разнообразие. Всеки ден се срещам с нови казуси, които ме мотивират да се развивам и надграждам знанията и уменията си. За кратко време получих възможност да израстна професионално и ми бе гласувано доверие да работя със значими институции, районни общини и столична община.

С какво се занимаваше в началото и как се развиха твоите задължения?

След приключването на стажа ми в звено Канализационни услуги, бях поканен да остана на постоянна позиция като Младши технически ръководител „Видеозаснемане“ . Отговорностите ми предполагаха извършването на видео диагностика на канали със специализирана техника, анализи във връзка с последващо възлагане на ремонтни работи и предложения за обекти, които да бъдат включени в инвестиционната програма. След една година бях промотиран на позиция Технически ръководител, а след като понатрупах опит, заех и позицията Старши технически ръководител.

В момента съм Главен инженер и една от основните ми роли е да следя за техническото състояние на канализационните мрежи и съоръженията към тях, процесите по тяхната експлоатация и поддръжка, гарантирайки, че те се извършват по най-ефективния и ефикасен начин. Работата ми е много отговорна, но в същото време е изключително интересна и динамична.

Кой беше най-интересният ти проект/ дейност от стажа?

Най-интересна беше проверката и правилната работа на всичките 238 дъждопреливни съоръжения, поддържани от канализационни услуги. Успях да видя в действителност какво представлява дъждопреливник, какви проблеми може да има за правилното му функциониране и начини за почистването му.

Какви са твоите очаквания по отношение на бъдещата ти кариера в компанията?

Кариерният път, който изминах през последните 10г. в Софийска вода, както и усилията, които положих, ми дават основание да вярвам, че и за в бъдеще бих могъл да продължа своята професионална реализация компанията.

Защо би препоръчала вашата фирма и стажантска програма ?

Софийска вода е компания, която влага в развитието на младите хора, на които тепърва им предстои да започнат активен професионален живот. Стажантската програма е много добре структурирана и дава добра подготовка за всички, които имат желание да се развиват и реализират и то не само в инженерната и техническа сфера. Чрез нея аз успях да приложа на практика знанията, придобити в университета по време на обучението си. Бих искал да се обърна към младите специалисти и да им кажа да не се страхуват да опитат различни професии, да дават всичко от себе си и да вярват във възможностите си, защото всеки, който е мотивиран и има желание да учи и да се развива, ще намери своето професионално призвание.

Sofiyska Voda’s summer internship program has been implemented every year since 2002 under the motto “Challenge the Future” and traditionally, it attracts great interest.

The internship enables the future professionals to start their career by practicing in a real business environment assisted by highly qualified employees – mentors. The internship program is implemented in the summer – it begins in July and ends in September, and an employment contract is concluded with the trainee. Some of the trainees choose to continue their career path as permanent employees in the company.

We would like to introduce to you Nikolay Paraskevov, one of our interns who completed our internship program and achieved a professional success in the company. He is at present the Chief Engineer at the Sewerage Services Dept.

Let us know about the beginning of your journey at Sofiyska Voda AD and how did you learn about the internship program?

I joined Sofiyska Voda’s team in 2013 as an intern, right after graduating the University of Architecture and Civil Engineering and Geodesy, Water Supply and Sewerage profile. I learnt about the internship program from a friend who already worked at the company. I had no experience, but the company trusted me and gave me a chance. At that time, I did not even imagine that I would like so much to develop in that sphere. Also, I am a member of Sofiyska Voda’s sports club.

How does this internship help you develop professional knowledge and skills?

This internship has given me a good start in life from the point of view of professional development and career orientation. My work is full of dynamism and variety. I face new cases every day and they motivate me to develop and upgrade my knowledge and skills. For a short period of time, I was given the opportunity to grow professionally and I was trusted to work with important institutions, regional municipalities and the Municipality of Sofia.     

What did you work on at the beginning and how your responsibilities developed?

After the end of my internship in the Sewerage Services Department, I was invited to take a permanent post as Junior CCTV SurveyTechnical Supervisor. My duties included CCTV survey of sewers with specialized equipment, analyses related to the subsequent assignment of repair works and proposals for inclusion of sites in the investment program. A year later, I was promoted to Technical Supervisor, and after I gained experience, I took the position of Senior Technical Supervisor. At present, I am a Chief Engineer and one of my main roles is to monitor the technical condition of the sewer networks and the relevant facilities, the processes of their operation and maintenance while guaranteeing that they are implemented in the most efficient and effective way. My work is very responsible but very interesting and dynamic at the same time.

What was the most interesting project/activity from the internship?

The most interesting activity was the survey and check of the proper functioning of all 238 overflows maintained by the Sewerage Services Dept. I saw what actually the overflow looks like, what problems could occur with respect to its proper functioning and the ways in which it can be cleaned.

Let us know about your future career expectations in the company?

My career over the last 10 years in Sofiyska Voda, as well as the efforts that I put, give me reason to believe that I could continue my professional development in the company in the future.

Why would you recommend your company and internship program?

Sofiyska Voda is a company that invests in the development of young people who are yet to start their active professional life. The internship program is very well structured and it prepares well all who want to develop and achieve professional success not only in the engineering and technical fields. Thanks to the internship program, I managed to put into practice the knowledge acquired during my studies at the university. I would like to address the young specialists and tell them not to be afraid of trying out different jobs, to do their best and believe in their skills because everyone who is motivated and wants to study and develop will find his/her vocation. 

Свързани публикации