До 31 май може да се включите в „ТОП ИКТ Работодател 2013“

„ТОП ИКТ Работодател“ е единственото по рода си проучване за ангажираността на служителите в сектор „Информационни и комуникационни технологии” у нас. То дава възможност на всяка компания, чрез външна обективна оценка, да получи анализ на ангажираността на служителите си, анализ за състоянието на целия бранш и анализ на позицията на компанията спрямо целия бранш.

Проучването има за цел да открои предпочитаните работодатели в ИКТ сектора в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на човешките ресурси в тази област.

Ако все още не сте се включили в изследването, ето няколко допълнителни стимули. Като участник в „ТОП ИКТ Работодател 2013“ получавате:

  • Свързаност в мрежа и оценка на взаимодействието между резултатите на компанията, степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията подпомагат постигането на целите й и ангажираността на служителите;
  • Степента на значимост на изследваните 18 фактора: ангажираност, обучение и развитие, кариера, възнаграждения и придобивки, комуникация, корпоративна култура, работа в екип, лидерство, разбиране и приемане на мисията и визията, даване на възможности, признание, корпоративна отговорност,управление на знанието, супервизия, баланс работа-личен живот, качество и фокус върху клиента и работна среда;
  • Достоверност и надеждност на данните, получени от изследването.

Благодарение на факта, че проучването е секторно, се гарантира постигане на по-висока обективност и сравнимост на резултатите и данните сред компаниите – участници. Подробните резултати за всяка компания ще бъдат предоставени само на нейното ръководство и няма да бъдат публикувани публично.

До 31 май (включително) може да се регистрирате в „ТОП ИКТ Работодател 2013“ на адрес: http://topictemployer.bg/

Публикации от серията