Търсят се хиляди служители в преработващата промишленост и туристическата индустрия

В бюрата по труда са заявени 19 770 работни места в реалната икономика, с 6 244 места повече от предходния месец и с 1 772 места повече спрямо март 2014 г. Частният сектор е обявил 13 981 свободни работни места или почти 71% от всички заявени места, съобщават от Агенцията по заетостта.

През март 2015 г. най-много свободни работни места са заявени от сезоннозависимите дейности: от преработващата промишленост (3 905 места), от хотелиерството и ресторантьорството (3 054 места), от търговията (2 755 места) и от селското, горското и рибното стопанство (2 595 места). Следват заявените места от операциите с недвижими имоти (1 154 места), от транспорта, складирането и пощите (1 017 места), от строителството (991 места), от държавното управление (817 места), от административните и спомагателни дейности (741 места) и др.

По програми за заетост от Националния план за действие по заетостта в бюрата по труда са заявени 2 725 работни места, като преобладаващата част от тях са по регионални програми за заетост.

В същото време равнището на регистрираната безработица през март 2015 г. е 11% и се запазва непроменено спрямо февруари, отчитат от Агенцията. В сравнение със същия месец на предходната година равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.2 процентни пункта. В бюрата по труда са регистрирани 361 511 безработни. Спрямо февруари те се увеличават незначително – само с 335 лица. На годишна база, в сравнение с март 2014 г., безработните са значително по-малко – с 37 347 лица. На работа през март 2015 г. са постъпили общо 20 725 безработни. Те са с 3 719 лица повече спрямо предходния месец.

Постъпилите на работа на първичния пазар безработни са 19 512. Те нарастват в сравнение с февруари с 5 615 лица. На годишна база се наблюдава увеличение с 906 лица. В субсидирана заетост през месеца са включени 1 213 лица.

Свързани публикации