Установени са случаи на работещи „на черно“ при земеделски стопани със заверени еднодневни договори

Главна инспекция по труда съобщи, че вече са установени случаи, макар и единични, на земеделски стопани, които са регистрирали в дирекция „Инспекция по труда“ образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, но в момента на проверката на контролните органи не са били представени сключени такива с установените на работа лица. Това означава, че те са полагали труд без сключен писмен договор. Санкцията за работа без договор е между 1500 лв. и 15 000 лв., а в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че подобно нарушение не може да бъде маловажно. С цел предотвратяване на такива порочни практики, контролните органи ще продължат да проверяват не само работодатели, които не са заверили изобщо или са заверили много малко образци на еднодневни трудови договори, но и такива, които са се възползвали максимално от новата възможност.

Еднодневните договори се сключват задължително в началото на работния ден. Трудовото правоотношение възниква едва тогава, когато двата екземпляра на договора не само са попълнени с данните на работника, но и са подписани от двете страни по него. Работникът трябва да получи единия екземпляр от него преди започване на работата и при проверка да го представя на контролните органи.

Към момента са регистрирани около 19 000 броя трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден от над 240 земеделски стопани. Чрез тях земеделските  производители наемат работна ръка за бране на сезонна продукция.

Свързани публикации