Увеличават се разходите на работодателите за труд

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2015 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.9% спрямо първото тримесечие на 2014 година. Увеличението в индустрията е с 5.6%, в услугите – с 8.6%, и в строителството – със 7.1%. По икономически дейности през първото тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” – 15.2%, „Професионални дейности и научни изследвания” – 12.1%, и „Култура, спорт и развлечения” – 10.1%. Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическия сектор „Добивна промишленост” – с 0.1%. В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през първото тримесечие на 2015 г. се увеличават със 7.3% спрямо първото тримесечие на 2014 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 5.0%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 0.3% за „Добивна промишленост” до 15.7% за „Административни и спомагателни дейности”.

Индексът на разходите за труд е краткосрочен икономически показател, имащ за цел да отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от наетите лица по трудово или служебно правоотношение. За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.

Източник: http://www.nsi.bg/

Източник: http://www.nsi.bg/

Свързани публикации