Ваучерната програма „Аз мога повече“ отново приема документи

От  15 октомври 2012 г. във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече”. Документи ще се приемат до 2 ноември 2012г. включително. Предвид големият интерес към схемата е необходимо лицата предварително да изтеглят и попълнят документите за кандидатстване.

Обученията, от които може да се възползва всяко лице, което работи на трудов договор или е самонаето, са по професионална квалификация, дигитални компетентности и по чужд език.

Не се допускат обучения, свързани с обществена сигурност и безопасност, религия, селско, горско и рибно стопанство, и услуги за дома. От схемата няма да имат възможност да се възползват заетите на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в органите на държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите за народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, поради наличието на други програми, които финансират обучения в съответните сектори. Лица, които са ползвали възможностите за обучение по проекти и програми, финансирани от ОП „РЧР”, Програма ФАР, държавния бюджет или друг публичен източник, не могат да получат ваучер за същото обучение.

650 са одобрените доставчици на обучения срещу ваучери. Пълният им списък ще откриете на страницата на Агенцията по заетостта. Там ще можете да се снабдите и с останалите необходими документи за кандидатстване – декларация и заявление.

Свързани публикации