Важност и елементи на въвеждащото обучение

zaro-e1458653716800Когато новоназначен служител напусне в първите шест месеца след започване на работа (в рамките на изпитателния срок), обикновено това се смята за резултат от лош подбор. Но в действителност много по-често се дължи на пропуски при въвеждането в работата, т.е. на слабост в планирането и/или провеждането на въвеждащото обучение.

И наистина, когато назначим нов служител във фирмата, ние официално сме сключили трудов договор с него. Но на практика и компанията и служителят се колебаят. Правилният човек ли избрахме? Това ли е най-доброто (работно място) за мен? На практика половината от новоназначените служители се колебаят през първите шест месеца за правилността на своя избор. И именно доброто въвеждащо обучение през изпитателния срок е един от начините да ги убедим, че решението им е било правилно и да ги задържим на работа в компанията. Същевременно то им дава шанс да се справят по-добре и да „заслужат“ оставането си.

Елементи на въвеждащото обучение. Какво съдържа то?

Компаниите имат различни програми за въвеждане на служителите, но аз бих откроил условно четири елемента, които според мен е важно да присъстват като минимум: настаняване, запознаване, обучение, харесване.

Преди първия ден. Подготовка на работното място. Важно е преди пристигане на служителя работното му място да е подготвено – бюро, компютър, акаунти и т.н. или съответно – инструменти или иначе казано – всичко необходимо.

Настаняване. Обикновено се случва в първия ден. За новия служител е важно да се запознае с работното си място, както и с чисто битовите подробности – разположение на тоалетните, къде може да се получи/купи вода, безалкохолни напитки, кафе, храна и т.н. Задължително се запознава и с правилника за вътрешния трудов ред, плана за действие при бедствия и аварии, пътища за евакуация и т.н. Провежда се задължително и Инструктажът по охрана и безопасност на труда.

Запознаване. Като минимум, новият служител се запознава с йерархията на фирмата, с прекия си ръководител, с колегите си, както и с всички хора, с които се предполага да има служебни отношения. Запознава се и с правилата за поведение, начин на комуникация, начини на искане на помощ и подкрепа. Следва запознаване с друга документация или правила, регулиращи живота във фирмата – например правила за поведение, вътрешни правила за работа и др.

Обучение. Тук се има предвид необходимото професионално обучение. Типът и количеството като време и начинът на протичането му се различават изключително много според бранша на компанията, специалността на служителя, трудовия му стаж и т.н. Но при всички случаи то се състои и е добре да има механизми за измерване напредъка на новопостъпилия, както и механизми за обратна връзка към него – как се справя и потенциално – какво още е необходимо.

Харесване. Това е много често пропускана, но същевременно доста важна част. Става дума именно за това новият служител да хареса фирмата, мисията и визията и (ако има формулирани такива), колегите, работното си място, да се приобщи към фирмения дух и култура. Именно това е пътя той да се убеди, че е взел правилното решение, приемайки това работно място.

Добри практики. Едно от най-важните правила е процесът по първоначално обучение да е структуриран и стандартизиран за отделните позиции. Така е сигурно, че няма да има пропуски в него, т.е. ще си гарантираме възможно най-добрите резултати. Също така е важно той да се наблюдава и допълва при нужда.

Друга добра практика е въвеждането да се поверява на най-ангажираните и мотивирани за работа служители. Така вероятността тази тяхна черта да се предаде и на новопостъпилите е най-голяма. С цел насърчаване на общуването често се насърчават например съвместните обяди в първите дни след постъпването.

В заключение трябва да кажем, че това е един основен преглед на правилата за въвеждане на нови служители, който в никакъв случай не претендира за изчерпателност, но би бил от полза при създаване на въвеждаща програма или при опитите за подобряване, ако е в начална фаза или като идея за подобрение, ако е недостатъчно развита. Успех!

Статията е изготвена по материали от сесията „Въвеждане и обучение на служителите“, модерирана от Стоян Ганев, на Business Leaders and HR Meetup, проведен в края на юни в Пловдив (http://www.jobtiger.bg/meetup/).

Текстът е публикуван първоначално в сп. „Business Club“.

Свързани публикации