Zaplatomer.bg подобрява анализа на заплати чрез регресионен модел в изчисленията

Zaplatomer.bg подобрява анализа на заплати чрез регресионен модел в изчисленията

Zaplatomer.bg, който е част от международната група Paylab, включваща 19 локални платформи за сравняване на заплати, въведе нов начин за обработване на данни. Използването на регресионен модел подобрява възможностите за анализ на заплатите и предоставя по-подробна информация за възнаграждението на служителите. Този метод позволява от събраните данни да се извлече много повече информация и в зависимост от връзките между отделните масиви данни точно да се изчисли възнаграждението за позиции, за които няма достатъчно сведения за нивата на заплатите. Така повече клиенти, които се интересуват от данни за заплати може да се използват анализите на Zaplatomer.bg.  

Анализът на възнагражденията представлява интерес както за работодателите, така и за крайните потребители. Компаниите обикновено искат да разберат дали предлагат конкурентно възнаграждение за различни позиции.

Крайните потребители искат да разберат дали получават колкото средното възнаграждение, или да следят промените в заплатите за сходни позиции в техния регион чрез мобилното приложение Paylab Salary Checker.

Новият метод използва променливите по-комплексно и надеждно като по този начин Zaplatomer.bg дава отговор на клиентите за това каква е заплатата в момента (средна заплата + диапазон на заплатата) за отделни позиции по отношение на регион, опит, възраст, размер на компанията и образование.

Средногодишно международният сайт Paylab.com събира повече от 550,000 въведени заплати за над 450 позиции в базата си данни. Обемът на събраните данни е различен за отделните позиции. До момента Zaplatomer.bg не предоставяше доклади за заплати за позиции с много малко респонденти в даден регион. Благодарение на  регресионния модел, който нашият екип от анализатори разработва почти една година, платформата може да търси причинно-следствени взаимоотношения между отделните параметри и логически да прогнозира заплатите дори за региони, за които няма много въведени данни, само на база на общите събрани данни.

Как функционира регресионният модел на практика?

Регресионния модел може да се представи като карта с данни, която проследява корелациите между отделните статистически параметри. Тези корелации могат да бъдат комбинирани и групирани в модели. Например, известен е общия ръст на заплатата на счетоводител в България в зависимост от опита, но за някои региони няма достатъчно данни за счетоводители с повече опит. Сега вече е възможно да се изчислят заплатите им на база на информация от други региони за счетоводители с опит. Методът при позициите е подобен. Например, клиент иска да разбере каква е заплатата на Електротехник в Северозападен регион. Ако в базата данни на Zaplatomer.bg има само 5 въведени заплати за дадената позиция и регион, но в останалите региони има въведени 102 заплати за позицията Електротехник, регресионният модел може да използва съществуващите корелации и параметри за всички заплати на електротехници от другите региони в базата данни и да направи симулация за Северозападен регион, отчитайки средната заплата за региона.

Pic2

Pic3

Как изглежда анализът на заплатите в момента?

Pic4

Регресионният модел взема предвид калкулации на въведените заплати на базата на следните параметри:

  • позиция
  • регион
  • възраст
  • размер на компанията
  • образование
  • пол
  • трудов стаж

Анализът на заплатата включва обхват на заплатата за позицията и по-конкретно нетна заплата както и общата заплата, включително допълнителните финансови възнаграждения, получени през годината.

Клиентите получават подробно разпределение на служителите за дадената позиция според размера на заплатата – дял на хората, попадащи в определени граници на възнаграждението.

Освен това докладът за възнагражденията показва общите заплати на хората на дадена позиция според трудов стаж, размер на компанията, образование, регион и възраст.

Всички тези данни са допълнително представени според децили, квартили и медиана, така че клиентът да разбере каква е медианата на заплатата в региона и колко получава една десета от най-ниско и най-високо платените служители на база на параметрите по-горе.

Pic5

Pic6Освен заплатите, клиентът вижда какъв дял от служителите на дадената позиция получава финансови придобивки и каква е средната им стойност (13-та заплата и допълнителни възнаграждения). За изчерпателна картина на системата на възнаграждения на служителите докладът за заплатата включва и нефинансовите придобивки, които обикновено работодателите предоставят за дадената позиция.

Какво е регресионен анализ?

Регресионният анализ търси корелации между различните величини. Ако такава зависимост съществува, се създава математическа уравнение, което да я описва. Zaplatomer.bg използва регресионен модел, който съчетава елементи на линейната, полиномната и квантилната регресия.

Линейната регресия е най-простата форма на регресионно моделиране. Например, тя изследва връзката между заплатата и трудовия стаж – колкото повече е опитът, толкова по-висока е заплатата. При линейната регресия се търси „правата“, която описва колкото се може по-точно корелацията между заплатата и трудовия стаж. Математическото уравнение е: “При 0 години опит, заплатата е X лв. За всяка допълнителна година опит заплатата е с Y лв. по-висока”.

Освен това се използва полиномна регресия, която може да интегрира по-сложни корелации в уравненията за изчисление като например фактът, че опитът се натрупва по-динамично веднага след включване в пазара на труда, нараства по-бавно след получаване на определен опит, а при някои позиции продължава да расте дори при опитните служители.

Квантилната регресия използва персентили вместо средни стойности при изчисленията.

За Zaplatomer.bg

Zaplatomer.bg съществува в България от началото на месец февруари 2018 г.

Zaplatomer.bg e е част от JobTiger и международната група Paylab.com, която е основана през септември 2015 г. и управлява 19 локални портала за сравнение на заплати като използва идентична методология за събиране на данни предимно в Централна, Южна и Северна Европа. Платформата също така предоставя на хора от цял свят възможност да сравнят заплатата си на Paylab.com.

Амбицията и визията на Paylab са да предоставя в дългосрочен план актуални данни за заплати с фокус върху Европа и развиващите се пазари в Африка, Азия и Тихoокеанския регион. Наблюдаваме увеличено търсене на подобна услуга за сравнение на заплатите в целия регион.

Първият портал за сравнение на заплати Platy.sk е основан от Profesia в Словакия през 2007 г., създавайки методология и система за събиране, филтриране и оценка на данните за заплати. В последствие се създава мрежа от локални портали за сравнение на заплати на съответните езици в Централна Европа (Унгария, Чешка република, Полша), Балканите (България, Румъния, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Словения и Черна гора), Прибалтика (Естония, Латвия, Литва), Финландия, Франция, Нигерия и Кот д‘Ивоар.

Брандът Paylab е част от финландската Alma Media group.

 

Свързани публикации