Започва информационна кампания по ОП „Човешки ресурси“

На 24 януари Агенция по заетостта започва информационна кампания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която ще се проведе в девет областни града в страната. Всички фирми и организации, които проявяват интерес да подготвят проектни предложения по двете отворени схеми „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” и „Квалификационни услуги и обучение за заети лица – Фаза 3”, ще имат възможност да се срещнат с представители на Агенцията по време на информационните дни. Те ще се проведат в следния график:

– 24 януари, София

– 25 януари, Благоевград

– 26 януари, Пловдив

– 27 януари, Бургас

– 01 февруари, Хасково

– 02 февруари, Монтана

– 03 януари, Ловеч

– 06 януари, Русе

– 07 януари, Варна

Целите на схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” са:

• да се подобри достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на труда, да се мотивират и насърчи тяхната трудова реализация и да се осигурят на условия за активен трудов живот;
• да се интегрират уязвимите групи на пазара на труда чрез предоставянето на квалификация и преквалификация;
• да се създадат условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.

По схемата могат да кандидатстват или да се включат като партньори образователни институции, обучаващи институции/организации, работодатели или социално-икономически партньори. Крайният срок за предоставяне на проектни предложения е 30 април 2012 г.

Целите на схема „Квалификационни услуги и обучение за заети лица – Фаза 3” са:

• да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
• да се подобри адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Микро, малки, средни и големи предприятия могат да кантидатстват с проекти по различни компоненти на схемата. Краен срок за представяне на проектните предложения няма, но те могат да се представят не по-късно от 17.00 часа на 31 май 2012 г. във всички Дирекции “Бюро по труда”.

Публикации от серията