Защо ангажираността на хората в компанията е толкова значима за успеха?

В една голяма част, функцията по управление на човешките ресурси (Human Resourses Management – HRM) е свързана с измерване на различни състояния, нагласи и активности на хората в компанията и връзката им с постиганите бизнес цели и резултати. И ако преди години превес се даваше на измерването на удовлетвореността и мотивацията за труд, в последното десетилетие вниманието е концентрирано в измерването на ангажираността на персонала към работата в компанията. Този интерес към ангажираността на служителите е обясним, защото мнозина топ мениджъри съзират в ангажираността на служителите си нещо повече от силна мотивация и добра удовлетвореност. Ангажираността е показател и измерител за емоционалното обвързване (страстта) към работата, отдадеността и инициативността, лоялността и осъзнатия стремеж към усъвършенстване. Такива служители дават добавена стойност на бранда на компанията и имат най-висок принос към постигане на стратегическите цели и културната идентичност на фирмата.

Множеството изследвания на ангажираността на персонала, провеждани по различни методологии и в различни бизнес сектори, сочат за нагласите на служителите изразени в положителни отговори за факторите (драйверите) на тяхната ангажираност, в следните направления:

  • Гордост от принадлежността им към определена организация;
  • Вяра в продуктите/услугите, които организацията им произвежда;
  • Усещане, че организацията им дава възможност да се представят добре;
  • Желание за активна добронамереност и личен принос в екипния резултат;
  • Разбиране и споделяне на общите цели и корпоративна мисия, отвъд изискванията на конкретните им задължения в работата;

По данни от проучванията на Audit Advice Associates (www.hrauditadvice.com), организациите в топ три на представянето си, показват стабилни високи резултати в следните фактори, имащи най-висок принос към общата ангажираност:

Kоефициент на приобщаване
/принос към ангажираността/
Лидерство 0,92
Признание за личния принос и успех 0,92
Даване на възможност за изява и развитие 0,92
Управление на знанието на компанията 0,91
Комуникация в организацията 0,90

Проучванията на ангажираността на служителите са отличен „инструмент в ръцете“ на мениджърите от всички нива. При подходящото тълкуване на резултатите, те дават много ясни насоки за подобрения в организацията, водещи до бързи измерими бизнес резултати, като:

  • 87% увеличават степента на задържане на персонала в компанията (намаляване на текучеството)
  • 16% увеличават ефективността и подобряват печалбата и ползите за организацията
  • 100% увеличават лоялността на клиентите към продуктите/услугите на компанията

Stoyan Ganev

Повече по темата за ангажираността ще може да научите на 19 и 20 януари в Трявна на Business Leaders and HR Meetup, модератор на панела ще бъде Стоян Ганев: управител на Audit Advice Associates – консултантска организация, предлагаща независима експертна оценка на ефективността на стратегията, активностите и организацията на функцията „Управление на човешките ресурси“ (HRM).

Свързани публикации