Магистърско обучение в УНСС – предимства и предизвикателства

Магистърско обучение в УНСС – предимства и предизвикателства

Интервю с проф. д-р Веселка Павлова – заместник-ректор по обучението в ОКС „Магистър“, дистанционно и продължаващо обучение на УНСС

 

– Обучението в ОКС “магистър” приоритет ли е за Университета за национално и световно стопанство?

– Университетът за национално и световно стопанство е сред най-желаните висши училища за придобиване на образователно-квалификационната степен магистър в България. Мотото на УНСС по отношение на обучението в ОКС “магистър” е „ИЗКАЧЕТЕ СТЪПАЛОТО!“. То отразява едновременно идеята за обучение през целия живот и за гарантиране на бъдеща успешна реализация на пазара на труда. А това е едно съществено предизвикателство.

Защо кандидатите да изберат УНСС – защото това е университетът с най-висока оценка, присъдена от Националната агенция за оценяване и акредитация и също с най-висока оценка за двете основни професионални направления: „Икономика“ и „Администрация и управление“ в двете им форми на обучение – редовна и дистанционна. УНСС има лидерски позиции и сред европейските бизнес училища.

Нещо повече, УНСС е най-големият университет в България, който са предпочели за образованието си над 22 000 студенти, около 5800 от които се обучават в ОКС ”магистър”.

Кой може да кандидатства за обучение в УНСС в ОКС “магистър” и кои са най-предпочитаните специалности?

– Право да кандидатстват имат всички лица, завършили ОКС “бакалавър” със среден успех “добър”. Срокът за подаване на документи е 21.01.2016 г. По-подробна информация може да се получи от сайта на университета – www.unwe.bg. Продължителността на обучение е различна в зависимост от завършената специалност и професионално направление в ОКС “бакалавър”. Тя варира от два до четири семестъра.

Приемът през м. януари 2016 г. е по най-атрактивните за нашия университет специалности: от професионално направление Администрация и управление – Бизнес администрация, Публична администрация и Регионално развитие. От професионално направление Икономика – Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт, Управление на човешките ресурси, Маркетинг, Управление на международни проекти, Международен мениджмънт, Международен туризъм, Корпоративна сигурност, Логистика и други.

– Съществува информация, че в УНСС се акцентира и върху дистанционната форма на обучение. Кои са предимствата й?

– УНСС има традиции в областта на дистанционната форма на обучение, което се утвърди като алтернатива на редовното през последните двадесет години от дейността ни.

Чрез  съвременната дистанционна форма на обучение се дава възможност на обучаемите да не се откъсват за дълго време от работата си. Те сами избират подходящото време и място за самоподготовка. Присъствените занятия се провеждат под формата на консултации само в съботни и неделни дни. Изпитите също се провеждат само в съботни и неделни дни. Тази форма на обучение е подходяща и за майки, които отглеждат своите деца и за хора от отдалечени населени места и хора в неравностойно положение. Не на последно място, освен време, дистанционното обучение пести и средства. То се реализира в над 15 специалности.

Дистанционното обучение в УНСС съответства напълно на изискванията на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища. В Центъра за дистанционно обучение (ЦДО)при УНСС е постигнато изпълнение на четирите равнища на технологична осигуреност. Всеки студент по всяка дисциплина  получава учебник на хартиен носител, които има специален дизайн, съответстващ на особеностите на дистанционната форма на обучение и повишените изисквания за самоподготовка. На студентите се предоставят мултимедийни и интерактивни учебни материали на CD. Присъствените занятия се провеждат под формата на консултации и съответстват на 30% от аудиторната заетост за съответната  дисциплина по учебния план за редовна форма на обучение. В базираната в Интернет специализирана платформа Moodle се поддържат личните данни на студентите, учебните планове и учебните програми, множество виртуални и мултимедийни учебни материали, примерни казуси, тестове и курсови проекти. Материалите са разположени на специализиран сървър, който специално е отделен за нуждите на ЦДО. Там се съхраняват и множество специфични ресурси, които подпомагат самостоятелната подготовка на студентите като е осигурен високоскоростен достъп до тях. Всички дисциплини отговарят на изискванията на трето и четвърто технологично равнище от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

– Отразява ли се икономическата ситуация в страната върху размера на таксите на студентите в магистърска степен? Какъв е размерът на семестриалната такса в УНСС?

– Да, в УНСС внимателно следим актуалните икономически процеси. Поради това сме възприели семестриална такса за обучение в размер на 900 лв. за всички специалности и форми на обучение. Тази такса не е изменяна през последните 5-6 години. Считаме, че тя е оптимална и по отношение на качеството на образователния процес, което е водещият принцип в процеса на обучение. Бързам да добавя, че тази такса е сравнително ниска на фона на изискванията на конкурентните ни висши училища.

– Моля ви за последни основни параметри.

– Каня всички млади хора и специалисти от практиката да споделят нашия девиз “Изкачете стъпалото!” чрез придобиване на магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство. Убедена съм, че тяхното мотивирано решение и изборът на най-атрактивната за тях специалност ще им гарантират реални възможности за просперитет. Заложете на качеството на обучението в редовна и дистанционна форма  и на високата експертиза на нашите преподаватели. И не забравяйте – срок за подаване на документи – 21.01.2016 г. в Центъра за прием на документи в УНСС.

– Каква е оценката на ръководството на Университета за национално и световно стопанство за проведените през м. декември 2015 г. в УНСС традиционни Дни на кариерата?

– Дните на кариерата в УНСС, проведени през м. декември 2015 г., са най-мащабният ежегоден кариерен браншови форум у нас в секторите икономика, финанси, човешки ресурси, маркетинг и обслужване на клиенти. Те бяха много успешно организирани от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК)и Студентския съвет при УНСС и се проведоха под патронажа на Ректора на УНСС проф.д.ик.н. Стати Статев. Той определи форума като реална среща на бизнеса с висшето образование, жив мост между студентите и работодателите за взаимен обмен на полезна информация.

Изключително впечатляващ е броят на участниците – 72-ма представители на държавните институции, бизнеса и неправителствените организации. Това е с 20 на сто повече от предходната година. В Дните на кариерата в УНСС взеха участие над 4 900 студенти.

Както отбеляза в приветствието си към участниците г-н Ивайло Калфин – вицепремиер и министър на труда и социалната политика, Дните на кариерата в УНСС са прекрасна възможност както да се обменят мнения, информация, примери за добри практики, така и за осъществяване на директен контакт между работодателите и младите хора.

Свързани публикации