Employer branding – научното доказателство за важността на темата

Изграждането на работодателската марка (Employer branding) е не просто едно модерно словосъчетание, а напълно сериозна академична област, със собствено теоретично развитие. Учени от целия свят са осъзнали важността на темата и я разработват като самостоятелна научна подобласт, най-често обвързана с маркетинга и научно базираното управление на човешките ресурси. За академично изкушените се предлагат теоретични монографии, като „Employer branding като съставна част от цялостното управление на марката”, „Пазарноориентирано управление на персонала, посредством employer branding – теоретично-концептуален подход и емпирични доказателства” и още ред подобни заглавия, които разглеждат темата за работодателската марка в теоретико-приложен план.

В академичната литература се обсъждат множество теми, свързани с employer branding. Някои учени позиционират работодателската марка като частичен аспект на корпоративния бранд, други привиждат в нея интегративна част от управлението на човешките ресурси. Дискутират се също въпроси, като съгласуването на личните ценности, с тези на работодателя и търсене на месторабота, която да отговаря на личностните идеали на дадения човек; съответствие на имиджа на компанията като марка и имиджа на компанията като работодател; влиянието на служителите върху оформянето на работодателската марка и още серия интересни и значими теми. Този задълбочен изследователски интерес към проблемите на employer branding дава ясни сигнали, че тематичната област е от сериозно значение и е в пряка връзка с изграждането на всеки бранд, успешното му позициониране на пазара и финансовия просперитет на всяка сериозна компания в дългосрочен план.

JobTiger не може да изгради вашата работодателска марка изцяло или вместо вас, но може да ви предложи удобни инструментални подходи, които да максимализират вашите усилия в тази насока, да ви осигурят повече видимост, да ви позиционират добре в интернет и да ви дадат допълнителен сериозен тласък в изграждането на вашата успешна работодателска марка. Още повече, че именно сега е много подходящ момент за такава стъпка – за месеците юли и август ви предлагаме 50% отстъпки от нашите традиционни eployer branding цени. Елате, вижте и постигнете успеха с наша помощ, както и други вече го направиха!

Публикации от серията